Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

ŠULINIUOSE IR KITUOSE POŽEMINIUOSE STATINIUOSE, UŽDAROSE TALPYKLOSE VYKDOMŲ DARBŲ VADOVO MOKYMO PROGRAMA


Mokymo programa skirta rengti asmenims, kurių darbo pobūdis susijęs su vadovavimu darbams, atliekamiems požeminiuose statiniuose, rezervuaruose, uždarose talpyklose, gebančiais organizuoti šiuos darbus saugiai, žinančiais kaip dirbti padidintos rizikos sąlygomis. Reikiamą, pasirengimą darbuotojai įgyja besimokydami šių dalykų:

 • Darbinės veiklos teisinis pagrindas
 • Profesinė sauga ir sveikata
 • Šuliniai, požeminiai statiniai, rezervuarai ir talpyklos. Bendros žinios.
 • Darbų organizavimas ir saugus atlikimas požeminiuose statiniuose, rezervuaruose bei talpyklose
 • Aplinkosauga
 • Praktinis mokymas

 

Besimokantiems keliamas reikalavimas turėti minimalų techninį išsilavinimą. Šiuos darbus atliekantys asmenys, tai santechnikos ir nuotekų sistemas aptarnaujantis, telekomunikacijų specialistai, dirbantys įvairiose talpyklose ir saugyklose. Šie darbai priskiriami pavojingų darbų kategorijai, todėl reikalaujama, kad šiuos darbus vykdytų tik pasirengę ir atestuoti darbuotojai. Jiems dažnai tenka atlikti darbus ekstremaliomis situacijomis, naudotis avarinio darbo metodais. Gali tekti naudoti įvairias gelbėjimo priemones. Nelaimingų atsitikimų statistika skelbia, kad apie 30% nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamo darbų organizavimo. Todėl ypač svarbu rengti kvalifikuotus darbų vadovus, kurie užtikrintų saugų pavojingų darbų atlikimą. Tikslu pagerinti mokymo kokybę, atliekamas ir praktinės užduoties vertinimas.

Įgyjamos kompetencijos:

 • Suvokti ir mokėti naudoti darbo teisės žinias
 • Mokėti vertinti profesines rizikas
 • Gebėti identifikuoti pavojingus ir kenksmingus veiksnius
 • Išmanyti apie saugių darbo vietų kūrimą
 • Išmanyti apie šulinius, kitus požeminius statinius, rezervuarus, požemines talpyklas.
 • Mokėti naudoti žinias savo veikloje
 • Gebėti ir mokėti organizuoti saugų darbų atlikimą
 • Išmanyti apie darbų atlikimą padidinto pavojaus sąlygomis
 • Mokėti parinkti pavojingų medžiagų kontrolės ir signalizavimo priemones, asmenines apsaugos priemones, įvertinti jų tinkamumą
 •  Išmanyti aplinkosaugos reikalavimus.

Bazinis išsilavinimas, reikalingas kvalifikacijai įgyti -aukštesnysis techninis.

Mokymo trukmė ir programos apimtis:

 • Mokymo trukmė - 1 savaitė (40val.)
 • Teorinis mokymas - 32val.
 • Praktinis mokymas - 4val.

 

Baigus mokymus suteikiama kvalifikacija: gali dirbti šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovu.

Asmenims, išlaikiusiems egzaminą, egzaminų komisijos sprendimu suteikiama teisė dirbti šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovu ir išduodamas nustatytos formos (kodas 3106) pažymėjimas ir atestacijos pažymėjimas.