Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Vidaus kontrolės įgyvendinimo analizė ir vertinimas


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir 2020-06-29 LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-195 patvirtintu Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašu, įgyvendinant vidaus kontrolę viešajame juridiniame asmenyje turi būti vykdomas nuolatinis ir (arba) periodinis stebėjimas ir vertinimas, dėl to viešojo juridinio asmens vadovas turi:

- užtikrinti, kad kiekvienais metais būtų atliekama vidaus kontrolės analizė, apimanti visus vidaus kontrolės elementus, kurios metu būtų įvertinami viešojo juridinio asmens veiklos trūkumai, pokyčiai, atitiktis nustatytiems reikalavimams, vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekančių darbuotojų pateikta informacija, vidaus ir kitų auditų rezultatai ir numatomos vidaus kontrolės tobulinimo priemonės;

- informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą teikti teisės aktuose numatytoms institucijoms.

 

UAB „SDG“ siūlo:

  • Atlikti rizikos vertinimo peržiūrą, atsižvelgiant į kiekvieno viešojo juridinio asmens veiklos pobūdį (rizikos veiksniai, veiksnių analizė, toleruojama rizika, reagavimas į riziką, numatytų prevencinių veiksnių rezultatyvumas).
  • Atlikti vidaus kontrolės įgyvendinimo vertinimą (parengti vertinimo ataskaitą).
  • Konsultuoti viešojo juridinio asmens atsakingą asmenį, teikiant informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą teisės aktuose numatytoms institucijoms.