Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

IŠEITINĖS IŠMOKOS


Įsigaliojus darbo kodeksui, pasikeitė išeitinių išmokų dydžiai ir mokėjimo pagrindai.

Atleidimo pagrindai

Išeitinės išmokos

56 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

 • Jei prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 d. iš eilės
 • Jei prastova ne dėl darbuotojo kaltės sudaro daugiau kaip 45 d. per paskutinius 12 mėn.
 • Daugiau kaip 2 mėn. iš eilės ir daugiau nemokamas visas darbo užmokestis
 • Ilgiau kaip 2 mėnesius iš eilės darbdavys nevykdo įsipareigojimų, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata
 • Darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo arba dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis
 • Sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį
 • darbo santykiai tęsiasi ilgiau nei 1 metai – 2 VDU
 • darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei 1 metai – 1 VDU

57 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės

 • Darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa pertekline dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio veikla
 • Darbuotojas nepasiekia sutartų darbo rezultatų pagal rezultatų gerinimo planą
 • Darbuotojas atsisako dirbti pakeistomis būtinosiomis ar papildomomis darbo sutarties sąlygomis arba keisti darbo laiko režimo rūšį ar darbo vietovę
 • Darbuotojas nesutinka su darbo santykių tęstinumu verslo ar jo dalies perdavimo atveju
 • Teismas ar darbdavio organas priima sprendimą, dėl kurio pasibaigia darbdavys

Darbdavys sumoka išeitinę išmoką:

 • darbo santykiai tęsiasi ilgiau nei 1 metai – 2 VDU
 • darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei 1 metai – 0,5 VDU

Darbuotoją atleidus iš darbo ir kai tarp jo ir darbdavio per 3 mėnesių laikotarpį po atleidimo nesudaroma nauja darbo sutartis, iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo (jei darbuotojas kreipiasi per 6 mėnesiu po darbo santykių pasibaigimo dienos) skiriama:

 • darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo 5 metų iki 10 metų – 1 VDU;
 • darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi nuo 10 metų iki 20 metų – 2 VDU;
 • darbo santykiai su darbdaviu atleidimo iš darbo dieną tęsėsi  daugiau kaip 20 metų – 3 VDU.

59 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia

Darbdavys, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė,  ir Lietuvos banką, turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju.

6 VDU

60 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios

 • Kai darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo, ir jis nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra
 • Į darbą grąžinus darbuotoją, į kurio vietą buvo priimtas atleidžiamas darbuotojas
 • Kai darbo sutartis prieštarauja įstatymams ir šių prieštaravimų negalima pašalinti, o darbuotojas nesutinka arba negali būti perkeltas į kitą toje darbovietėje esančią laisvą darbo vietą.
 • darbo santykiai tęsiasi ilgiau nei 1 metai – 1 VDU
 • darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei 1 metai – 0,5 VDU

62 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju

 • darbo santykiai tęsiasi ilgiau nei 1 metai – 2 VDU
 • darbo santykiai tęsiasi trumpiau nei 1 metai – 0,5 VDU

69 straipsnis. Terminuotos darbo sutarties pasibaigimas

darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau nei 2 metai – 1 VDU

95 straipsnis. Darbo vietos dalijimosi darbo sutarties pasibaigimas

Pasibaigus darbo vietos dalijimosi darbo sutarčiai su vienu darbuotoju, kito darbuotojo darbo vietos dalijimosi darbo sutartis lieka galioti vieną mėnesį, iki darbo vietos dalijimosi darbo sutartis bus sudaryta su kitu darbuotoju. Tokios sutarties nesudarius per minėtą laikotarpį, darbdavys turi pasiūlyti darbuotojui dirbti visa apimtimi, o jam atsisakius, turi teisę atleisti darbuotoją, įspėti prieš 3 darbo dienas.

0,5 VDU

104 straipsnis. Darbo sutarties pasibaigimas (su juridinio asmens vadovu)

Jeigu darbo santykiai su juridinio asmens vadovu truko ilgiau kaip 2 metus ir jo atšaukimą nelėmė jo kalti veiksmai.

1 VDU