Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Vadybos sistemos


Kiekvienos organizacijos siekis – turėti kuo geresnius veiklos rezultatus. Tai garantuoja visų suinteresuotų šalių (organizacijos, darbuotojų, klientų, tiekėjų, savininkų, visuomenės ir kitų) poreikių patenkinimą ir ilgalaikį organizacijos gyvavimą.

Įmonėms, siekiant konkurencinio pranašumo, ne mažiau svarbūs yra įmonių darbo organizavimo faktoriai - procesų optimizavimas ir kontrolė, darbo efektyvumas ir našumas.

Organizacijos savo klientams privalo įrodyti siūlomų paslaugų bei produktų kokybę, todėl yra sukurta ISO standartų diegimo sistema, kuri šiuo metu pasaulyje yra populiariausia.

Tapti konkurencingais, atsižvelgiant į šiuolaikines rinkos sąlygas, siūlome įsidiegus tarptautines vadybos sistemas, atitinkančias standartų ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, EN 15593, ISO 22716, ISO 3834, ISO 17020, ISO/IEC 27001, ISO/IES 20000-1, FSC ir kt. reikalavimus.

ISO standartų / Vadybos sistemų diegimas

ISO 9001    

Organizacija diegdamasi ir rezultatyviai taikydama šią vadybos sistemą, įskaitant jos nuolatinio gerinimo procesus, siekia įrodyti savo sugebėjimą nuolat tiekti produktą, atitinkantį kliento ir atitinkamų įstatymų bei reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Taip pat įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema suteikia:

 • didesnį konkurencingumą;
 • klientų ir partnerių didesnį pasitikėjimą;
 • įmonės vadybos, planavimo, komunikacijos ir kitų procesų nuolatinį gerinimą;
 • glaudesnį bendradarbiavimą su tiekėjais ir rangovais;
 • resursų taupymas (išvengiant klaidų ir nereikalingų veiklų);
 • papildoma rinkodaros priemonė – sertifikatas (tarptautiniu mastu pripažintas kokybės patvirtinimas).

ISO 14001 standartas 

Vis didėjantis darnios plėtros suvokimas suteikia aplinkos apsaugos aspektu patikimoms bendrovėms konkurencinį pranašumą tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

ISO 14001 – tai pasaulyje geriausiai žinomas aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas, pagrįstas dviem principais – nuolatiniu gerinimu ir teisine atitiktimi.

Įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema padės Jums:

 • mažinti taršą ir atliekas;
 • taupyti energiją;
 • išvengti traumų ir nelaimingų įvykių;
 • geriau vykdyti aplinkos apsaugos teisinius reikalavimus ir kitus įsipareigojimus.

ISO 45001

Darbuotojai yra brangiausias įmonės turtas, savo darbu bei idėjomis kuriantys didžiausią pridėtinę vertę.

Kiekvieno darbdavio pareiga yra užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams.

Įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema padės Jums:

 • sistemiškai spręsti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus;
 • paskirstyti atsakomybes;
 • identifikuoti darbo vietose kylančius pavojus bei juos valdyti;
 • įgyvendinant nelaimingų atsitikimų ar incidentų prevencines priemones geriau vykdyti darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.  

EN ISO 22000

Maisto ir su maistu besiliečiančių produktų saugumo ir kokybės užtikrinimas yra vienas svarbiausių maisto bei pakuočių pramonės įmonių uždavinių.

Netinkamose higienos ar sanitarijos sąlygose, neišlaikant technologinio proceso reikalavimų ar iš netinkamų žaliavų gaminami produktai gali turėti katastrofiškų padarinių vartotojų sveikatai.

EN ISO 22000 standarto pagrindas yra HACCP (Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų) sistema. Pagrindinis principas – „planuoti, parengti, įgyvendinti, vadovauti, kontroliuoti ir tobulinti maisto saugos vadybos sistemą“.

Standartas ISO 22000 leidžia Jūsų organizacijai:

 • sukurti ir valdyti maisto saugos vadybos sistemą, naudojant gerai apibrėžtą ir aiškią struktūrą, kuri lanksčiai pritaikoma prie jūsų verslo poreikių ir lūkesčių;
 • suprasti, kokia yra tikroji rizika klientams ir bendrovei;
 • sukurti maisto saugos veiksmingumo gerinimo bei jo stebėsenos ir matavimo priemonę;
 • geriau vykdyti maisto saugos teisinius reikalavimus.

Šį vadybos instrumentą gali naudoti visos įmonės, užsiimančios maisto produktų žaliavų pirminiu apdorojimu, laikymu, pervežimu, mažmenine prekyba ir teikiančios visuomeninio maitinimo paslaugas.

ISO 37001    

Korupcija – plačiai paplitęs reiškinys, kuris kelia didelį socialinį, moralinį, ekonominį ir politinį susirūpinimą, kenkia geram valdymui, stabdo plėtrą, kenkia žmogaus teisėms ir iškraipo konkurenciją. Dėl jos taip pat didėja verslo sąnaudos, atsiranda netikrumas dėl komercinių sandorių, didėja poreikių ir paslaugų kainos bei prarandamas pasitikėjimas institucijomis. Trukdoma sąžiningam bei efektyviam rinkų veikimui.

Aktyviai kovoti turi ir verslas, viešasis sektorius ir pati visuomenė. To galima pasiekti tie verslui ir viešajam sektoriui įsipareigojant kurti skaidrumo, sąžiningumo, atvirumo ir atitikties antikorupcinei vadybos sistemai kultūrą, atitinkančiai standarto ISO 37001:2016 reikalavimus. Ši vadybos sistema gali būti taikoma mažose, vidutinėse ir didelėse visų sektorių, įskaitant viešąjį, privatų ir ne pelno sektorius, organizacijose.

Antikorupcinės vadybos sistemos įmonėje turėjimas padės:

 • įmonėje užtikrinti korupcijos prevenciją;
 • įgyvendinti kovos su korupcija valdymo sistemą ar sustiprinti esamus valdymo elementus;
 • sukurti ar sustiprinti organizacijos įvaizdį tarp verslo partnerių ar investuotojų;
 • efektyviai atlikti vidinius ir išorinius korupcijos tyrimus, bei surinkti ir parengti svarbią informaciją.

EN 15593

Užtikrinti pakuočių, kurios liečiasi su maistu, saugumą yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir užtikrinti maisto produktų saugą, nes nesaugi pakuotė gali būti  ligų sukėlėjų pernešėja.

EN 15593 standarto paskirtis - padėti pakuočių gamintojams užtikrinti ir pademonstruoti aukščiausius reikalavimus atitinkantį higienos valdymą.

Vadovaudamasi šiuo Europos standartu organizacija gali:

 • planuoti, projektuoti, įgyvendinti, valdyti, prižiūrėti ir atnaujinti pavojaus analizės ir rizikos įvertinimo sistemą, kuri užtikrintų maisto pakuočių medžiagų, atitinkančių higienos reikalavimus, gamybą;
 • įrodyti atitiktį suderintiems su klientais higienos reikalavimams;
 • įrodyti sistemos rezultatyvumą;
 • padėti maisto gamintojams įrodyti, kad jie laikosi maisto ir pakuočių saugos reglamentų;
 • užtikrinti, kad ji laikosi valstybės nustatytos higienos politikos;
 • įrodyti kitoms suinteresuotosioms šalims, kad šios politikos laikomasi;
 • siekti, kad jos maisto pakuočių higienos vadybos sistemą registruotų arba sertifikuotų išorinė organizacija.

ES ISO 22716

ES ISO 22716 standartas skirtas kosmetikos gaminių gamybos sertifikavimui. Diegiantis šį standartą yra analizuojamos ir realiai pritaikomos kosmetikos gaminių gerųjų gamybos, kontrolės, laikymo ir išsiuntimo praktikų rekomendacijos.

Šio standarto įgyvendinimo ir sertifikavimo nauda organizacijai:

 • atitiktis teisės aktų reikalavimams;
 • nustatyti ir susieti visi svarbiausi procesai;
 • supaprastinti darbo srautai;
 • padidintas efektyvumas;
 • sukurta rezultatyvi kokybės vadybos sistema;
 • išaugusi produktų kokybė;
 • padidėjusi personalo atsakomybė už gaminio kokybę ir gamybos aplinką;
 • geresnis kasdieninių problemų valdymas;
 • parengtas pagrindas ISO 9001 diegimui.

ISO 22716 standartas skirtas visoms kosmetikos gaminių įmonėms ir gali būti integruojamas su kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.

EN ISO 3834

Įmonėms, atliekančioms suvirinimo darbus, yra labai svarbu turėti kvalifikuotus specialistus ir tinkamai kontroliuoti suvirinimo darbų procesą nuo sutarties su užsakovu pasirašymo iki tinkamo suvirimo siūlių kontrolės metodų taikymo.

Suvirinimo paslaugas teikiančios įmonės veiklos atitiktis standarto EN ISO 3834 antros arba trečios dalies reikalavimams įrodo:

 • įmonės darbuotojų kvalifikacijos kontrolę;
 • tinkamą kokybės kontrolę kiekviename proceso etape.  

SA 8000 ir ISO 26000

SA 8000 (Social Accountability 8000) - tai reikalavimai įmonei, kuri siekia pademonstruoti socialiai atsakingą požiūrį į darbo sąlygų sudarymą ir palaikymą.

SA 8000 standarte yra pateikiami aiškūs organizacijų veiklos dėl vaikų darbo, priverstinio darbo prevencijos, profesinės sveikatos ir saugos, darbuotojų organizacijų laisvės ir kolektyvinių derybų, diskriminavimo, nuobaudų praktikos, darbo valandų, atlyginimo už darbą reikalavimai. 

SA 8000 nauda organizacijai:

 • padeda realizuoti organizacijos vertybes socialinėje srityje;
 • didina organizacijos reputaciją ir vertę visuomenei bei investuotojams;
 • suteikia galimybių rasti geresnių darbuotojų, juos išlaikyti ir didinti produktyvumą;
 • padeda geriau valdyti su socialiniais aspektais susijusią riziką tiekimo grandinėje;
 • sumažina riziką verslui dėl palankaus socialinio klimato organizacijoje;
 • potencialiems klientams lengviau pasirinkti kompanijas, besilaikančias galiojančių etiškos darbo praktikos normų ir teisės aktų reikalavimų.

ISO 26000 – tai socialinės atsakomybės rekomendacijų standartas. ISO 26000 papildo jau iki šiol buvusias socialinės atsakomybės iniciatyvas bei praplečia SA supratimą ir taikymą. ISO 26000 iš esmės apžvelgia visą šiuolaikinę socialinės atsakomybės sampratą, apima daugelį klausimų, susijusių su socialine atsakomybe.

EN ISO/IEC 17020

Akredituotos arba siekiančios akreditavimo kontrolės įstaigos turi atitikti jų veiklai keliamus reikalavimus nurodytus darniajame standarte EN ISO/IEC 17020.  Standarte nustatyti bendrieji nepriklausomų kontrolės įstaigų kompetencijos kriterijai, neatsižvelgiant į kontrolės sritį.

FSC vadybos sistema

FSC –  tai didžiausia ir populiariausia miško ir medienos pramonės įmonių sertifikavimo schema. Šios sistemos taikymas, suteikia teisę medienos gaminius žymėti specialiu logotipu, rodančiu, kad naudojama mediena gaunama iš atsakingai tvarkomo miško.

Šis sertifikavimas pasaulio ir Europos rinkose skatina ekologinį požiūrį į ekosistemas, užtikrina socialiai atsakingą miškų valdymą, suteikia galimybę taikyti atsekamumo principus per visą tiekimo grandinę. Kilmės patvirtinimo valdymo sistema užtikrins skaidrią gamybą ir prekybą medienos kilmės produktais (medienos baldai, popierius, kuro briketai, granulės).

FSC vadybos sistemos ekonominė nauda organizacijai:

 • išskirtinis produktų ženklinimas;
 • rinkos diferenciacija;
 • galimybės įvairiose rinkose, eksportas;
 • rinkos dalies padidėjimas;
 • esamų klientų išlaikymas.

EN ISO 50001 Energijos naudojimo vadybos sistema

EN ISO 50001 – tai vadybos sistema skirta kontroliuoti veiksmingą energijos naudojimo valdymą:

 • mažinti energijos sąnaudas;
 • užtikrinti išlaidų mažinimą energetiniams ištekliams;
 • gerinti organizacijos įvaizdį;
 • taupyti gamtos išteklius.

Pagrindinis standarto tikslas – įgalinti organizaciją laikytis sisteminio požiūrio siekiant nuolat gerinti energinį efektyvumą, įskaitant energinį našumą, energijos naudojimą ir sąnaudas, sukūrimo, įgyvendinimo, priežiūros ir gerinimo reikalavimus.

Šis tarptautinis standartas taikomas visiems kintamiems dydžiams, lemiantiems energinį efektyvumą, kuriuos organizacija gali kontroliuoti ir paveikti.  

Standartą gali taikyti bet kuri organizacija, siekianti užtikrinti, kad ji atitinka vykdomą energijos naudojimo politiką, ir norinti pademonstruoti kitiems, kad šis atitikimas patvirtintas įsivertinimo arba savideklaravimo priemonėmis, arba išorinės organizacijos energijos naudojimo vadybos sistemos sertifikavimu.

ISO/IEC 27001 Informacijos technologija. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos

Informacijos saugumo valdymo sistemos privalumai:

 • užtikinamas kokybiškas ir saugus informacijos valdymas organizacijoje;
 • nuolat identifikuojama ir valdoma su informacijos saugumu susijusi rizika;
 • įgyvendinamos adekvačios, geriausią pasaulinę praktiką atitinkančios saugumo priemonės, taip mažinant saugumo valdymo išlaidas;
 • užtikrinamas klientų teisinių ir kt. reikalavimų valdymas;
 • įgyvendinamas informacijos saugumo incidentų registravimo, analizės ir sprendimo procesas.

ISO/IEC 27001 standarte nustatomi reikalavimai, skirti informacijos saugumo valdymo sistemai (ISVS) parengti, įgyvendinti, techninei priežiūrai ir tobulinimui atlikti, atsižvelgiant į organizacijos situaciją.

Šiame tarptautiniame standarte išdėstyti reikalavimai yra bendri ir yra taikytini visoms organizacijoms, nepriklausomai nuo jų tipo, dydžio ar pobūdžio.

ISO/IES 20000. Informacijos technologija. Paslaugų valdymas. 1 dalis: Reikalavimai paslaugų valdymo sistemai.

ISO/IEC 20000-1 standartas pateikia reikalavimus IT paslaugų valdymo sistemai, kuri yra skirta užtikrinti kokybiškų ir klientų reikalavimus atitinkančių paslaugų teikimą.

Paslaugų valdymo sistemos privalumai:

 • nuolatinis IT paslaugų kokybės gerinimas;
 • sumažinama klientų reikalavimų neatitikimo rizika;
 • glaudesnis bendradarbiavimas tarp IT ir verslo;
 • efektyvesnis išteklių panaudojimas;
 • įmonės procesų sutvarkymas pagal pasaulinę praktiką.

Konsultavimas palaikant jau įdiegtas vadybos sistemas

Konsultavimo paslaugas, prižiūrint įdiegtas vadybos sistemas sudaro:

 • taikomos praktikos įvertinimas;
 • konsultavimas, keičiant ir papildant integruotos vadybos sistemos dokumentus, atsižvelgiant į įmonės veiklos pokyčius;
 • darbuotojų konsultavimas kaip užpildyti įrašų formas;
 • pagalba formuluojant ir tiriant neatitiktis;
 • planavimo, monitoringo dokumentų įvertinimas;
 • pagalba rengiant vidaus audito ataskaitą ir vadovybinės analizės protokolus.

Vidaus audito atlikimas

 • įmonės veiklos ir dokumentų atitikties įvertinimas standartų reikalavimams;
 • įmonės veiklos ir dokumentų atitikties įvertinimas įmonės veiklą reglamentuojantiems LR teisės aktams;
 • atlikus vertinimą užsakovui yra pateikiama ataskaita raštu, kurioje nurodoma audito metu pastebėti trūkumai ir neatitikimai standartų ir LR teisės aktų reikalavimams.

Vidaus auditorių mokymai

Mes organizuojame vidaus auditorių mokymų kursus, kurių programos pritaikomos ūkio šakai, įmonės veiklos specifikai ar konkretiems įmonės reikalavimams.

Pagrindinis mokymų tikslas:

 • suteikti žinių ir praktinių įgūdžių, kaip efektyviai organizuoti ir atlikti vidaus auditą įmonėje.

Paskirtis: 

 • programa skirta vidaus auditoriams, vertinantiems vadybos sistemą pagal ISO standartus.

Metodika:

 • teorijos ir praktikos balansas. Grupinės  ir individualios užduotys.  Įgūdžių lavinimo pratybos.  Audito situacijų modeliavimas.

Vidaus kontrolės politikos parengimas

Nuo 2020 m. liepos 1 dienos, vadovaujantis LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir  Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašu, visi viešieji juridiniai asmenys, t.y. valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir kt.,  privalo turėti vidaus kontrolės politiką. Vidaus kontrolės politika – viešojo juridinio asmens veiklos sričių vidaus kontrolės tvarkos aprašų, taisyklių ir kitų dokumentų, skirtų vidaus kontrolei viešajame juridiniame asmenyje sukurti ir įgyvendinti, visuma. Vidaus kontrolė – viešojo juridinio asmens rizikos valdymui juridinio asmens vadovo sukurta kontrolės sistema, padedanti siekti šių tikslų:
 • 1) laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių viešojo juridinio asmens veiklą, reikalavimų;
 • 2) saugotų turtą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų;
 • 3) vykdytų veiklą laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu;
 • 4) teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą.
Vidaus kontrolė viešajame juridiniame asmenyje įgyvendinama laikantis šių principų:
 • 1) tinkamumo – vidaus kontrolė pirmiausia turi būti įgyvendinama tose viešojo juridinio asmens veiklos srityse, kuriose susiduriama su didžiausia rizika;
 • 2) efektyvumo – vidaus kontrolės įgyvendinimo sąnaudos neturi viršyti dėl atliekamos vidaus kontrolės gaunamos naudos;
 • 3) rezultatyvumo – turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai;
 • 4) optimalumo – vidaus kontrolė turi būti proporcinga rizikai ir neperteklinė;
 • 5) dinamiškumo – vidaus kontrolė turi būti nuolat tobulinama atsižvelgiant į pasikeitusias viešojo juridinio asmens veiklos sąlygas;
 • 6) nenutrūkstamo funkcionavimo – vidaus kontrolė turi būti įgyvendinama nuolat.
Mes siūlome:
1. Viešojo juridinio asmens rizikos veiksnių nustatymą ir analizavimą;
2. Vidaus kontrolės politikos parengimą;
3. Kokybės vadybos sistemos (ISO 9001:2015) diegimą.