Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Aplinkos apsauga


Darbuotojo, atsakingo už aplinkosaugą, funkcijų vykdymas įmonėje.

  • reikalingų metinių aplinkosauginių ataskaitų ruošimas;
  • reikalingų mokesčių už aplinkos teršimą skaičiavimas ir deklaracijų pildymas;
  • aplinkosauginių teisinių aktų sekimas bei jų pritaikymas įmonės vykdomai veiklai, aplinkosauginius teisinius aktus atitinkančios reikalingos dokumentacijos paruošimas, įmonės vadovo paskirtų atsakingų darbuotojų konsultavimas atitinkamos dokumentacijos pildymo klausimais.

Aplinkosauginis auditas, konsultacijos. Išanalizavus esamą aplinkosaugos būklę, nurodomi įmonėje esami trūkumai ir neatitikimai Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

Dokumentų dėl Poveikio aplinkai vertinimo atrankos pildymas. Atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.

Paraiškos TIPK ir Taršos leidimams pildyti.

 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 1 priede nurodytos veiklos ir įrenginiai, kuriems būtinas TIPK leidimas.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ 1 priede nurodyti kriterijai, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui būtini TARŠOS leidimai.

Kitų aplinkosauginių dokumentų pildymas.

  • Atliekų susidarymo bei atliekų tvarkymo apskaitų vedimas bei metinių apskaitų ataskaitų paruošimas;
  • Nuotekų tvarkymo apskaitos“, „Aplinkos oro apsaugos“, „Vandens naudojimo apskaitos“, „Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas, ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo ir tolesnio paskirstymo, pateikimas valstybės institucijoms”, „Tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos” ir kt. pildymas;
  • cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinės pildymas;
  • aplinkosauginių seminarų vedimas.