Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

NEPILNAMEČIŲ DARBAS


Baigiantis mokslo metams prasideda nepilnamečių darbo paieškos, tačiau įstatymų leidėjas šią asmenų grupę yra išskyrę ir nustatė kitokį įdarbinimo, darbo santykių reguliavimą nei pilnamečių asmenų.

 

VAIKAI NUO 14 IKI 16 METŲ

Įdarbinimo sąlygos:

 1. Darbdavys, prieš įdarbinimą turi patvirtinti priemones, būtinas asmens iki aštuoniolikos metų saugai užtikrinti ir sveikatai apsaugoti, atsižvelgdamas į riziką;
 2. Prieš įdarbinimą darbdavys turi raštu informuoti vaiko tėvus ar kitą vaiko atstovą pagal įstatymą apie vaikui galinčią kilti profesinę riziką, jo saugos ir sveikatos apsaugos priemones;
 3. Turi būti gautas vienas iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą dėl vaiko darbo;
 4. Turi būti gauta asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduota medicininė pažyma su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą;
 5. Jei yra dirbama mokslo metų laikotarpiu turi būti gautas mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštiškas sutikimas dėl vaiko darbo.

Darbo sąlygų keitimas:

 1. Turi gauti vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą dėl vaiko darbo;
 2. Mokslo metų laikotarpiu turi gauti mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštišką sutikimą dėl vaiko darbo, kai keičiamos darbo laiko sąlygos;
 3. Turi gauti asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą, kai atlikus profesinės rizikos vertinimą nustatomi nauji profesinės rizikos veiksniai.

Darbo trukmė:

 1. Ne mokslo metų laiku, kai dirbama ne trumpiau kaip savaitę – iki 6 val. per dieną ir 30 val. per savaitę;
 2. Mokslo metų laiku – iki 12 val. per savaitę: iki 2 val. per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 6 val. per dieną ne mokyklos lankymo dienomis, jeigu dirbama trimestro arba semestro metu, tačiau ne tada, kai mokykloje vyksta pamokos;
 3. Draudžiama:
  1. darbas rytais nuo 6.00 val. iki 7.00 val. prieš pamokas;
  2. darbas nuo 20.00 val. iki 6.00 val.

Poilsio laikas:

 1. Turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienis;
 2. Kai darbo laiko trukmė yra ilgesnė negu 4 val., privalo būti suteikta mažiausiai 30 min. papildoma pertrauka pailsėti. Ji įskaitoma į darbo laiką arba praktinio mokymo laiką;
 3. Kasdienio nepertraukiamojo poilsio laikas per 24 val. laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 14 val.

 

PAAUGLIAI NUO 16 IKI 18 METŲ

Įdarbinimo sąlygos:

 1. Taikomos įdarbinimo sąlygos, kokios yra taikomas pilnamečiams asmenims pagal LR darbo kodeksą.

Darbo sąlygų keitimas:

 1. Taikomos darbo sąlygų keitimas, kokios yra taikomos pilnamečiams darbuotojams pagal LR darbo kodeksą.

Darbo trukmė:

 1. Ne daugiau kaip 8 val. per dieną kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 val. per savaitę kartu su pamokų trukme.
 2. Draudžiama:
  1. darbas nuo 22.00 val. iki 6.00 val.

Poilsio laikas:

 1. Turi būti suteikiamos ne mažiau kaip 2 poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienis;
 2. Kai darbo laiko trukmė yra ilgesnė negu 4 val., privalo būti suteikta mažiausiai 30 min. papildoma pertrauka pailsėti. Ji įskaitoma į darbo laiką arba praktinio mokymo laiką;
 3. Kasdienio nepertraukiamojo poilsio laikas per 24 val. laikotarpį privalo būti ne trumpesnis kaip 12 val.

 

DARBO SĄLYGOS ASMENIMS IKI 18 METŲ

Prieš įdarbinant asmenį iki 18 metų ar keičiant jo darbo sąlygas, darbdavys privalo įvertinti profesinę riziką. Vertinant turi būti atsižvelgiama į:

 1. Darbo vietų ir darbovietės pritaikymą ir suplanavimą;
 2. Fizikinių, biologinių ir cheminių veiksnių veikimo prigimtį, laipsnį ir trukmę;
 3. Darbo priemonių, ypač medžiagų, mašinų, aparatų ir prietaisų, formą, įvairovę, naudojimą ir naudojimo būdus;
 4. Darbo procesų ir veiksmų tvarką bei jų derinimo būdus (darbo organizavimą);
 5. Asmenų iki aštuoniolikos metų apmokymo ir instruktavimo lygį.

 

Darbdavys, prieš įdarbinimą turi patvirtinti priemones, būtinas asmens iki aštuoniolikos metų saugai užtikrinti ir sveikatai apsaugoti, atsižvelgdamas į riziką.

Draudžiama skirti asmenis iki aštuoniolikos metų dirbti ar praktiškai mokyti atlikti:

 1. Darbą, susijusį su auramino (geltonų organinių dažų, kuriais dažomas medis, popierius ir oda) gamyba;
 2. Darbą, kurio metu darbuotojai veikiami aromatinių policiklinių angliavandenilių, esančių anglių suodžiuose, dervoje, degute, dūmuose arba dulkėse;
 3. Darbą, kurio metu darbuotojai veikiami dulkių, dūmų ir purslų, susidariusių kaitinant ir elektriniu būdu valant vario-nikelio šteinus (spalvotųjų metalų rūdų lydymo tarpinius arba šalutinius produktus);
 4. Darbą, susijusį su stipriais rūgštiniais izopropilo alkoholio gamybos procesais;
 5. Darbą, kurio metu darbuotojai veikiami kietosios medienos dulkių;
 6. Darbą, susijusį su sprogiųjų medžiagų turinčių įrenginių, fejerverkų ar kitų gaminių gamyba ir tvarkymu;
 7. Darbą su plėšriaisiais ir (ar) nuodingaisiais gyvūnais;
 8. Darbą skerdyklose;
 9. Darbą su suslėgtų, suskystintų ar išretintų dujų gamybos, laikymo ar naudojimo įrenginiais;
 10. Darbą su įvairiomis talpyklomis ar indais, kuriuose laikomos cheminės medžiagos ir mišiniai;
 11. Darbą, kai galimas konstrukcijų griūties pavojus;
 12. Darbą, keliantį elektros poveikio pavojų;
 13. Darbą, kurio spartą lemia mechanizmai ir kuris apmokamas pagal kiekybinius rezultatus;
 14. Darbą, kurio metu nemechanizuota pastūma mechaniškai apdirbama mediena, metalai ir kitos medžiagos;
 15. Darbą, kai kroviniai tvarkomi mechaniniais krautuvais;
 16. Darbą šuliniuose, iškasose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose bei statiniuose (išskyrus požemines pėsčiųjų perėjas) ar iš dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose;
 17. Darbą su potencialiai pavojingais įrenginiais;
 18. Darbą, susijusį su darbo procese susidarančių įkvepiamo kristalinio silicio dioksido dulkių poveikiu;
 19. Darbą, susijusį su mineralinių alyvų, anksčiau naudotų vidaus degimo varikliuose, siekiant sutepti ir ataušinti judančias variklių dalis, poveikiu per odą;
 20. Darbą, susijusį su dyzelinių variklių išmetamųjų teršalų poveikiu.