Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Naujai įmonei


Teisės aktų analizė

Atsižvelgiant į tai, kur yra ketinama pradėti verslą ir kokioje srityje, siūlome Lietuvos, Estijos ar Latvijos teisės aktų analizę, nurodant teisės aktus reguliuojančius konkrečią sritį ar reguliavimo nuostatas:

 • Darbo santykių srityje
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos srityje
 • Mokesčių teisės srityje
 • Vykdomos veiklos srityje

Įmonės steigimas

 • Konsultavimas parenkant įmonės teisinę formą
 • Pavadinimo laikinas įtraukimas į registrą
 • Dokumentų, reikalingų įmonės steigimui, parengimas
 • Antspaudo gamyba

Pagrindiniai darbo teisinių santykių dokumentai

Naujai įsteigta įmonė privalo turėti šiuos dokumentus ir registravimo žurnalus:

 • Darbo sutartis;
 • Darbo tvarkos taisyklės;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos;
 • Gaisrinės saugos instrukcijos;
 • Pareiginiai nuostatai;
 • Lokaliniai įsakymai.

Žurnalai

 • Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas;
 • Valstybinių kontrolės institucijų auditų, patikrinimų, atliekamų įstaigoje, registracijos žurnalas;
 • Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalas.

Rekomenduojame turėti šiuos dokumentus ir registravimo žurnalus:

 • Visiškos materialinės atsakomybės sutartys;
 • Konfidencialumo sutartis ar konfidencialios/komercinės (gamybinės) paslapties sąrašas, naudojimo tvarka;
 • Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registravimo žurnalas;
 • Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas;
 • Patalpų apžiūros prieš jų uždarymą žurnalas.

Profesinė rizika

Kiekvienas darbdavys privalo įvertinti galimą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai.

Profesinės rizikos vertinimo tikslas - ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbe ir numatyti prevencijos priemones darbuotojams apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ją kiek įmanoma.

Mokymai

Kiekvienos įmonės darbdavys turi užtikrinti, kad darbuotojai būtų apmokyti saugiai dirbti. Mokymų reikalingumas priklauso nuo įmonės veiklos rūšies ir darbuotojų  atliekamų funkcijų.

Mokymai, kuriuos privalo baigti darbdavys arba darbdavį atstovaujantis asmuo:

 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programa.

Mokymai, kuriuos privalo baigti darbdavys arba darbdavį atstovaujantis asmuo arba darbdavio įgaliotas asmuo:

 • Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymai.

Darbdaviui, įsteigus darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas gali vykdyti:

įmonės vadovas, apmokytas pagal  programą (priklausomai nuo ekonominės veiklos rūšies):

 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II -III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

darbdavio įgaliotas asmuo, apmokytas pagal  programą (priklausomai nuo ekonominės veiklos rūšies):

 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, apmokytas pagal programą (priklausomai nuo ekonominės veiklos rūšies):

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II-III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse;
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

Privalomi mokymai darbuotojams:

 • naudojantiems potencialiai pavojingą įrenginį;
 • dirbantiems pavojingus darbus;
 • kuriems nepakanka profesinių įgūdžių arba instruktuojant suteiktų žinių prieš pradedant dirbti ar perkeliant į kitą darbą;

Priklausomai nuo įmonės veiklos rūšies, darbuotojams gali būti privalomi šie mokymai:

 • Privalomasis higienos įgūdžių mokymas;
 • Privalomasis pirmos pagalbos mokymas.

Darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijų vykdymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad „Darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, paskiria vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą <...>. Jeigu įmonėje nėra tokių asmenų arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinės priemonės, darbdavys gali sudaryti sutartį su <...> juridiniu asmeniu <...> dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo. Visais atvejais darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką, turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones".

Atliekame šias darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas:

 • dalyvaujame Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimuose, rengiame atsakymus į reikalavimus
 • konsultuojame nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių susirgimų prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais
 • informuojame apie priimtus naujus teisės aktus ir jų pakeitimus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius, gaisrinę saugą
 • rengiame/atnaujiname įmonės vietinius (lokalinius) darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus
 • atliekame įvadinius darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimus
 • kontroliuojame ar laiku atliekami darbuotojų instruktavimai saugos ir sveikatos klausimais
 • organizuojame mokymus saugos ir sveikatos klausimais
 • pagal pareigybes ir atliekamus darbus, sudarome kenksmingų veiksnių sąrašus, kurie įrašomi į asmens medicinines knygeles ir pagal kuriuos periodiškai tikrinama sveikata darbuotojams
 • organizuojame darbuotojų sveikatos patikrinimus
 • sudarome darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus
 • analizuojame privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuojame šių rekomendacijų įgyvendinimą
 • organizuojame pirmosios pagalbos mokymus
 • konsultuojame parenkant ir įsigyjant asmenines apsaugos priemones, kolektyvines apsaugos priemones, saugos ir sveikatos ženklus
 • organizuojame ir koordinuojame profesinės rizikos identifikavimą ir vertinimą
 • vykdome profesinės rizikos mažinimo ir šalinimo priemonių plano įgyvendinimo kontrolę
 • dalyvaujame atliekant nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į/iš darbo, bei profesinių ligų tyrimą, analizuojame jų aplinkybes ir priežastis;
 • registruojame įmonėje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus
 • dalyvaujame įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto, jei jis steigiamas, veikloje ir teikiame pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimo
 • teikiame pasiūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo rengiant kolektyvinę sutartį

Galime pasirūpinti jūsų darbuotojų sauga ir sveikata Latvijoje ir Estijoje.

Buhalterinės paslaugos

UAB „SDG“ Jums siūlo galimybę turėti vyr.buhalterį ar finansininką,  kuris spręstų kasdieninius einamuosius klausimus, sutvarkytų pirminės buhalterinės apskaitos dokumentus ir/ar įmonės finansines ataskaitas bei prognozes, siekiant maksimaliai atstovauti Jūsų įmonės interesus.

 • Pirminių dokumentų tvarkymas ir registravimas
 • Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas
 • Atsargų apskaita (suminė ir kiekinė)
 • Kasos ir banko dokumentų registravimas
 • Debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo apskaita
 • Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas
 • Darbo užmokesčio apskaita
 • Kuro apskaita
 • Nurašymo aktų paruošimas
 • Apskaitos registrų sudarymas
 • Įmonės vidaus dokumentų sudarymas
 • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas
 • Buhalterinės ataskaitos vadovui
 • Įmonės apskaitos politikos paruošimas
 • Metinės finansinės atskaitomybės dokumentų sudarymas ir pateikimas
 • Statistinių ataskaitų paruošimas ir pateikimas

Personalo paslaugos

 • Rengiame darbo sutartis
 • Rengiame personalo veiklos dokumentaciją (įdarbinimo, atleidimo, atostogų, drausminių nuobaudų skyrimo, komandiruočių įsakymas ir t.t.)
 • Teikiame socialinio draudimo pranešimus (formas) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui
 • Formuojame asmens bylas
 • Pildome darbo laiko apskaitos žiniaraščius
 • Konsultuojame darbo teisės klausimai

Asmeninės apsaugos priemonės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 263 straipsnio 3 dalies „Darbo vietose privalo būti įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, nustatytos specialios šių medžiagų kiekio darbo aplinkoje registravimo, darbuotojų įspėjimo apie pavojų sistemos, darbuotojai privalo būti aprūpinti asmeninės apsaugos priemonėmis.“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 28 str. 2 p. „2. Jei kolektyvinės apsaugos priemonės neužtikrina darbuotojų apsaugos nuo rizikos veiksnių, darbuotojams privalo būti išduodamos asmeninės apsaugos priemonės. Asmeninės apsaugos priemonės darbuotojui išduodamos tik įvertinus jį veikiančius rizikos veiksnius ir turi būti parenkamos tokios, kad apsaugotų darbuotoją nuo rizikos veiksnių poveikio. Asmeninės apsaugos priemonės turi būti pritaikytos darbui, patogios naudoti, neturi sudaryti papildomų pavojų darbuotojų saugai ir atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.“

http://sdgkodas.lt/

Ženklai, gesintuvai, evakavimo priemonės

Ženklai

Kiekvienos įmonės patalpose privalo būti iškabinti šie  ženklai:

      

Kiti ženklai yra privaloma iškabinti, priklausomai nuo vykdomos veiklos, naudojamų įrenginių, patalpų, kuriose vykdoma veikla.

www.saugausdarbogarantas.lt

Vadovaujantis Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles patalpose privalo būti gesintuvai.

Gesintuvai turi būti:

 • laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisų
 • kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindų iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdytų jų paimti
 • statomi gaisrinių čiaupų spintelėse arba prie jų, gaisriniuose skyduose arba ant grindų, laikomi specialiose spintelėse, dėžėse ar stovuose 
 • laikomi taip, kad būtų matyti užrašai

http://sdgkodas.lt/

Evakavimo planai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 266 straipsniu ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 22 straipsniu kiekviena įmonė ir visi jos padaliniai privalo turėti darbuotojų evakavimo planus. Su evakavimo planais darbuotojai privalo būti supažindinti įsidarbindami įmonėje. Darbuotojų evakavimo planai iškabinami įmonės ir jos padalinių gerai matomose vietose. Darbdavio įgalioti asmenys, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojai, darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai privalo būti gerai susipažinę su evakavimo planais, įmonės avarijų prevencijos ir likvidavimo planais ir priemonėmis, kurių privaloma imtis avarijų atvejais.

www.saugausdarbogarantas.lt