Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

AR SUTEIKIATE DARBUOTOJAMS SPECIALIAS PERTRAUKAS?


 LR darbo kodekse yra numatyta, kad per darbo dieną (pamainą) darbuotojui suteikiamos specialios pertraukos, dirbant lauko sąlygomis (lauke arba nešildomose patalpose), profesinės rizikos sąlygomis, taip pat dirbant sunkų fizinį ar didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą, kurios įeina į darbo laiką ir privalo būti apmokėtos.

Specialių pertraukų tikslas – išsaugoti darbuotojų darbingumą, gerinti darbo našumą ir kokybę, apsaugoti darbuotojus nuo nuovargio ar pervargimo, kad būtų išvengta profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe, mažėtų galimas kenksmingų ir (ar) pavojingų darbo aplinkos veiksnių poveikis.

Konkrečias sąlygas kada ir kokios trukmės turi būti suteikiamos specialios pertraukos yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintame specialių pertraukų trukmės per darbo dieną (pamainą) ir jų nustatymo sąlygų apraše ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-65 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 32: 2004 „Darbas su videoterminalais. saugos ir sveikatos reikalavimai“.

 

Sąlygos kada privalo būti suteiktos specialios pertraukos

Trukmė ir dažnumas

Kai darbuotojai dirba profesinės rizikos sąlygomis, taip pat dirba sunkų fizinį ar didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą arba jeigu pagal profesinės rizikos vertinimo, atlikto vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintais Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, rezultatus darbuotoją veikia bent vienas profesinės rizikos veiksnys, kurio dydis viršija nustatytąjį darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose teisės aktuose, ir todėl profesinė rizika įvertinta kaip toleruotina

per 8 val. darbo dieną turi būti ne mažesnė kaip 40 min., suteikiama dalimis ne rečiau kaip kas 1,5 val.

 

 

Kai darbuotojai dirba lauke, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip –10 oC, arba nešildomose patalpose, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip +4 oC;

per 8 val. darbo dieną turi būti ne mažesnė kaip 40 min., suteikiama dalimis ne rečiau kaip kas 1,5 val.

 

Kai darbuotojai nepertraukiamai dirba prie videoterminalo

dirbant 8 val. darbo dieną, turi būti suteikiama 5 (10) min. trukmės pertraukos nustatomos po 1 val. nuo darbo su videoterminalu pradžios;

dirbant 12 val. darbo dieną (40 val. darbo savaitę), pertraukos pirmosioms 8 val. nustatomos pagal 8 val. darbo pamainos režimą, likusias 4 val. po kiekvienos darbo valandos daroma 15 min. pertrauka.