Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Vidaus kontrolės politikos parengimas


Nuo 2020 m. liepos 1 dienos, vadovaujantis LR Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir  Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašu, visi viešieji juridiniai asmenys, t.y. valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir kt.,  privalo turėti vidaus kontrolės politiką.

Vidaus kontrolės politika – viešojo juridinio asmens veiklos sričių vidaus kontrolės tvarkos aprašų, taisyklių ir kitų dokumentų, skirtų vidaus kontrolei viešajame juridiniame asmenyje sukurti ir įgyvendinti, visuma.

Vidaus kontrolė – viešojo juridinio asmens rizikos valdymui juridinio asmens vadovo sukurta kontrolės sistema, padedanti siekti šių tikslų:

 • 1) laikytųsi teisės aktų, reglamentuojančių viešojo juridinio asmens veiklą, reikalavimų;
 • 2) saugotų turtą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų;
 • 3) vykdytų veiklą laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu;
 • 4) teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą.

Vidaus kontrolė viešajame juridiniame asmenyje įgyvendinama laikantis šių principų:

 • 1) tinkamumo – vidaus kontrolė pirmiausia turi būti įgyvendinama tose viešojo juridinio asmens veiklos srityse, kuriose susiduriama su didžiausia rizika;
 • 2) efektyvumo – vidaus kontrolės įgyvendinimo sąnaudos neturi viršyti dėl atliekamos vidaus kontrolės gaunamos naudos;
 • 3) rezultatyvumo – turi būti pasiekti vidaus kontrolės tikslai;
 • 4) optimalumo – vidaus kontrolė turi būti proporcinga rizikai ir neperteklinė;
 • 5) dinamiškumo – vidaus kontrolė turi būti nuolat tobulinama atsižvelgiant į pasikeitusias viešojo juridinio asmens veiklos sąlygas;
 • 6) nenutrūkstamo funkcionavimo – vidaus kontrolė turi būti įgyvendinama nuolat.

 

SDG siūlo:

 • 1. Viešojo juridinio asmens rizikos veiksnių nustatymą ir analizavimą;
 • 2. Vidaus kontrolės politikos parengimą.
 • 3. Kokybės vadybos sistemos (ISO 9001:2015) diegimą.