Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Inžinerinės paslaugos


Statinių techninė priežiūra

Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas, paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją, kuris:

 • Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrina pagrindinės statinio konstrukcijas, fiksuoja pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus, teikia pasiūlymus jiems šalinti;
 • Statinio techninės priežiūros žurnale registruoja nuolatinių stebėjimų metu pastebėtus konstrukcijų bei inžinerinės įrangos defektus;
 • Vykdo kasmetines (pasibaigus žiemos sezonui ir, atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus, prieš prasidedant žiemos sezonui), neeilines apžiūras, kurių metu atestuota specialistų komisija detaliai apžiūri ir tikrina pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, nustato  statybinių tyrinėjimų poreikį, pastato defektus ir remonto darbų poreikį, pateikia statinio apžiūros aktą,  įvertina nuolatinių stebėjimų kokybę;
 • Pagal poreikį organizuoja esamo statinio tyrinėjimus;
 • Užpildo statinio techninį (techninį - energetinį) pasą.

Statinio statybos techninė priežiūra

Statinio statytojas (užsakovas) skiria statinio statybos techninį prižiūrėtoją, kuris:

 • Prižiūri, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
 • Kontroliuoja statybos metu naudojamų statybos produktų ir įrenginių kokybę ir neleidžia jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei  nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
 • Tikrina atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuoja statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų.
 • Tikrina ir priima paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauja išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;
 • Kartu su rangovu rengia dokumentus statinio statybos užbaigimui įteisinti;
 • Atlieka bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoja specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą.

Pasitelkdami geriausius resursus ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovai, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovai, FIDIC inžinieriai teikia aukštos kokybės paslaugas. Statinio statybos darbų techninė priežiūra vykdoma pagal FIDIC (raudonoji/geltonoji knygos) sutarčių sąlygas.

Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų vykdymas

Tuo atveju, kai statinį statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, statytojas (užsakovas) privalo paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius:

 • koordinuoja reikalavimų, nustatytų statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte, bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu;
 • sprendžia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypač statybvietėje atliekant skirtingus darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito;
 • įvertina darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;
 • koordinuoja darbdavių ir, jei reikia, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą, kad jie vykdytų nurodytas pareigas ir, jei reikia, statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte numatytas priemones;
 • atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte, bei kitus dokumentus;
 • organizuoja darbdavių, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje, bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją, taip pat organizuoja darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų bendradarbiavimą;
 • kontroliuoja statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;
 • imasi priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę.

Įmonės elektros ūkio priežiūra

Kiekvieno vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti skiriamas atestuotas asmuo, atsakingas už elektros ūkį, jei turimų elektros įrenginių leista naudoti galia yra didesnė kaip 30 kW, kuris:

 • atlieka elektros įrenginių apžiūras saugos taisyklių numatyta tvarka;
 • vykdo darbuotojų apsaugos nuo elektros reikalavimų laikymosi kontrolę;
 • informuoja administraciją apie priimtus naujus normatyvinius dokumentus apsaugos nuo elektros srityje;
 • teikia pasiūlymus apsaugos nuo elektros būklei gerinti;
 • paruošia įsakymus, reglamentuojančius elektros ūkį;
 • pildo reikiamus žurnalus;
 • sudaro elektros įrenginių techninių apžiūrų, profilaktinių bandymų grafikus;
 • tvarko elektros energijos sunaudojimo apskaitą, pateikia ataskaitinius dokumentus;
 • organizuoja energetikos darbuotojų mokymus ir atestavimą;
 • parengia energetikos darbuotojų pareiginius nuostatus;
 • organizuoja aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuo elektros, nustatytu periodiškumu organizuos jų patikrą;
 • organizuoja varžų matavimus ir elektros maitinimo schemų sudarymą;
 • organizuoja elektros įrenginių eksploatacinių gedimų šalinimą.

Įmonės šilumos ūkio priežiūra

Atitinkamos techninės kvalifikacijos darbuotojas, turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą galiojantį energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti atsakingam už įmonės šilumos ūkį, atlieka:

 • šildymo ir karšto vandens sistemos sezoninį paleidimą ir nuorinimą;
 • šildymo sistemos hidraulinį balansavimą;
 • šilumos naudojimo įrenginių apžiūrą;
 • šilumos naudojimo įrenginių parametrų kontrolę;
 • šilumos apskaitos prietaiso veikimo ir jo plombų kontrolę;
 • tikrina šilumnešio temperatūrą;
 • nustato optimalias valdymo programas, keičia programas pagal vartotojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų reikalavimų;
 • organizuoja:
 •  hidraulinį išbandymą;
 •  šildymo sistemos plovimą;
 •  atjungimo armatūros einamąjį remontą;
 •  defektų ir avarijų lokalizavimą ir likvidavimą;
 •  vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimą.

Įmonės dujų ūkio priežiūra

Atitinkamos techninės kvalifikacijos darbuotojas, turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą galiojantį energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti atsakingam už darbą su eksploatuojama dujų sistema ar jos dalimi,  organizuoja:

 • plieninio dujotiekio izoliacijos ir vamzdžio metalo paviršiaus būklės tikrinimą;
 • povandeninės dujotiekio pralaidos techninį patikrinimą;
 • kondensato rinktuvų techninį patikrinimą;
 • požeminio dujotiekio šulinių ir uždaromųjų įtaisų techninį patikrinimą;
 • dujų reguliavimo punktų dujų įrenginių techninį patikrinimą;
 • automatikos, signalizacijos ir telemechanikos sistemų bei matavimo priemonių techninį patikrinimą;
 • dujų tiekimo sistemos slėgio tyrimą;
 • dujų tiekimo sistemos apžiūrą;
 • rekonstravimą ir remontą;
 • paleidimo ir derinimo darbus;
 • avarijų lokalizavimą.

Elektrofizikiniai varžų matavimai

Visiems energijos vartotojams, nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, išskyrus buitinius elektros energijos vartotojus, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma nustatytu periodiškumu atlikti elektrofizikinius varžų matavimus:

 • elektros instaliacijos laidų ir kabelių izoliacijos varžos matavimus;
 • apsauginių laidininkų vientisumo (pereinamųjų kontaktų) tikrinimą;
 • įžemintuvo varžos matavimus;
 • grandinės fazė – nulis parametrų matavimus;
 • kilnojamų elektros įrankių, suvirinimo transformatorių izoliacijos varžos matavimus;
 • elektrostatinį krūvį išsklaidančios (antistatinės) grindų dangos izoliacijos varžos matavimus.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

 • užbaigus naujų pastatų statybą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;
 • užbaigus pastatų rekonstravimą, atnaujinimą ar kapitalinį remontą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;
 • parduodant ar  išnuomojant pastatus ir jų dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas);
 • didesniems kaip 500 kvadratinių metrų (nuo 2015 m. liepos 9 d. – didesniems kaip 250 kvadratinių metrų) naudingojo vidaus patalpų ploto dalį sudaro viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir poilsio paskirties pastatams.

Minimalūs privalomi energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi kultūros paveldo statiniams; maldos namams; kitokios religinės veiklos pastatams; laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus; poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus; atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingas patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų; nedaug energijos sunaudojančius gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiems pastatams, t. y. pastatams, kuriuose ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kv. m. naudingasis plotas, o likusi pastato naudingojo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per metus; nešildomiems pastatams.

Sertifikato galiojimo trukmė 10 metų.

Energijos vartojimo pastatuose auditas

         Pastato energinio audito tikslas – pastato šilumos nuostolių bei inžinerinių sistemų patikrinimas ir įvertinimas efektyvaus energijos vartojimo požiūriu ir pagrįstų energijos taupymo priemonių parinkimas.

Siekiat gauti ES, Savivaldybių ar kitų struktūrinių fondų paramą pagal specialias programas visuomeninės paskirties pastatų renovacijai (atnaujinimui (modernizavimui)), privalote pateikti išsamųjį energinį auditą. Nuo 2010-01-01 energinius auditus gali atlikti tik atestuoti specialistai (2009-05-26 LR energetikos ministro įsakymas Nr.1-75), kurie:

 • įvertina pastato išorines atitvaras;
 • įvertina pastato inžinerines sistemas (vandentiekio, nuotekų, šildymo, vėdinimo, elektros);
 • apskaičiuoja kiekvienos atnaujinimo priemonės (langai, fasadai, stogas….) atsiperkamumą ir energijos sutaupymą;
 • pateikia pageidaujamas pastato atnaujinimo priemones;
 • apskaičiuoja pageidaujamų pastato atnaujinimo priemonių atsiperkamumą. 

Energijos vartojimo auditas įrenginiuose ir technologiniams procesams

Atliekant energijos vartojimo auditą įrenginiuose ir technologiniams procesams atestuoti specialistai:

 • vadovaujantis matavimo ir kitais duomenimis išanalizuoja energijos naudojimą ir sąnaudas;
 • identifikuoja esamus energijos išteklius;
 • įvertina buvusį ir dabartinį energijos naudojimą ir sąnaudas;
 • vadovaujantis energijos naudojimo ir sąnaudų analize identifikuoja reikšmingo energijos naudojimo sritis;
 • identifikuoja infrastruktūrą, įrenginius, sistemas, procesus ir dirbančius organizacijos vardu ar organizacijai asmenis, kurie reikšmingai sąlygoja energijos naudojimą ir sąnaudas;
 • identifikuoja kitus reikšmingus kintamuosius, sąlygojančius energijos naudojimą;
 • nustato dabartinį infrastruktūros, įrenginių, sistemų ir procesų, susijusių su identifikuotu reikšmingu energijos naudojimu, energinį efektyvumą;
 • įvertina būsimą energijos naudojimą ir sąnaudas;
 • identifikuoja, suteikia prioritetus ir aprašo energinio efektyvumo pagerinimo galimybes.

Statybos užbaigimo dokumentacijos parengimas ir statinių pridavimas

Pastatų pridavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos bei įregistravimo VĮ Registrų centre paslauga apima šiuos veiksmus:

 • statinio kadastriniai matavimai (inventorinė byla);
 • požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
 • sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos;
 • statybos metu panaudotų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos;
 • geriamojo vandens kokybės tyrimo dokumentas (kai privalomas);
 • pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai privalomas);
 • pastato garso klasifikavimo protokolai (kai privalomi);
 • pažyma apie statinio atitiktį projetui, t.y. esminiams statinio reikalavimams;
 • statinio statybos darbų žurnalo supildymas;
 • deklaracijos arba akto pridavimas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;
 • deklaracijos arba akto, patvirtinančio baigtinę statybą, pridavimas ir nuosavybės teisių į susikurtą nekilnojąjį turtą įregistravimas VĮ Registrų centre.

Statybos įmonių konsultavimas atestatui gauti

Ypatingo statinio statybos rangovo atestatui gauti vykdomas įmonių atestavimas.

Pareiškėjams (įmonėms):

 • užpildomas prašymas;
 • užpildydoma duomenų kortelę pagal SPSC patvirtintą formą;
 • susisteminama informacija apie darbuotojus pagal SPSC patvirtintą formą: atestuotų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų sąrašas, techninio personalo sąrašas, darbininkų sąrašas;
 • susisteminamas atliktų darbų sąrašą pagal SPSC patvirtintą formą;
 • pageidaujančių atestuotis fasadų šiltinimo darbams, užpildydoma formą FIA-02 su priedais;
 • parengiama 3 statytojų (užsakovų) vertinimai apie pastatytus ir (ar) ekspertuotus statinius ar jų projektus per paskutinius vienerius metus pagal SPSC patvirtintą formą;
 • organizuojami mokymai Jūsų įmonės darbininkams (aukštalipiai, suvirintojai, krovinių kabinėtojai, autokranų vairuotojai ir kt.), kuriems privaloma turėti kvalifikaciją liudijančius pažymėjimus;
 • užpildomas dokumentas pagal STR 1.01.05:2007 nustatytą tvarką dėl Statybos taisyklių patvirtinimo, kuriomis vadovaujamasi atliekant prašyme nurodytus statybos darbus;
 • užpildoma rašytinė deklaracija apie įvykusius arba neįvykusius draudiminius įvykius dėl klaidų ar blogai atliktų ekspertizių ar statybos darbų;
 • užpildysime rašytinę deklaraciją apie įvykusias ar neįvykusias statinių avarijas, kurių statybos ar ekspertizės procese dalyvavote;
 • užpildoma rašytinė deklaracija apie Jūsų veiklos draudimą, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis;
 • užpildoma rašytinė deklaracija apie įmonėje įdiegtas kokybės vadybos ir aplinkosaugos sistemas;
 • užpildoma rašytinė deklaracija apie turimas (nuomojamas) svarbiausias technines priemones prašyme nurodytai veiklai vykdyti ir taikomas svarbiausias pagrindinių darbų technologijas;

Pareiškėjams, kurie tenkina keliamus kvalifikacinius reikalavimus, išduodamas atestatas.

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimas

Teikiamos daugiabučio namo bendro naudojimo objektų administravimo, naudojimo ir priežiūros paslaugos - tai:

 • statinių techninės priežiūros darbai;
 • bendro naudojimo objektų būklės nuolatiniai stebėjimai;
 •  kasmetinės apžiūros;
 • gyventojų pareiškimų dėl bendrojo naudojimo objektų būklės registravimas ir nagrinėjimas;
 • namo būklės vertinimas;
 • namo techninės priežiūros dokumentacijos tvarkymas ir saugojimas;
 • namo bendrųjų konstrukcijų saugaus naudojimo palaikymas;
 • inžinerinių sistemų techninė priežiūra, gedimų prevencija;
 • namo energinio naudingumo sertifikavimas.

Organizuojamas:

 • namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenų tvarkymas ir saugojimas;
 • gedimų šalinimas;
 • namo bendrųjų konstrukcijų statybiniai tyrinėjimai ir ekspertizė;
 • namo lifto (liftų) naudojimas ir priežiūra;
 • buitinių atliekų išvežimas;
 • teritorijos tvarkymas;
 • avarinių tarnybų paslaugos;
 • rangos darbų vykdymas;
 • priešgaisrinių sistemų aptarnavimas;
 • kenkėjų naikinimas.

Energetikos darbuotojų atestavimas

Energetikos darbuojų atestavimas:
1. elektros energetikos sektorius:

 • elektros energijos vartojimas;
 • elektros įrenginių eksploatavimas;
 • elektros objektų ir įrenginių statyba;

2.  šilumos energetikos sektorius:

 • šilumos vartojimas.

Dielektrinių priemonių patikra

Vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių reikalavimais, energetikos darbuotojai, dirbantys su įrenginiais žemoje ir aukštoje įtampoje, privalo dėvėti ir naudoti apsaugos nuo elektros poveikio priemones.

 

Apsaugos priemonių, skirtų apsaugoti elektros įrenginiuose dirbančius darbuotojus nuo elektros srovės poveikio, savybės bei atsparumas laikui bėgant kinta, todėl eksploatavimo metu jas privaloma tikrinti ir bandyti gamintojo nustatyta tvarka bei periodiškumu.

 

Apsaugos nuo elektros poveikio priemonių tikrinimus ir bandymus atlieka SDG specializuotoje mobilioje laboratorijoje. Po laboratorijoje atlikto apsaugos nuo elektros poveikio priemonių bandymo pateikiamas protokolas, kuriame nurodomi rezultatai ir kita apsaugos nuo elektros poveikio priemonių tikrinimo data.

Dielektrinių apsaugos nuo elektros poveikio priemonių bandymų periodiškumai:

 • Dielektrinės pirštinės – kas 6 mėn.
 • Įrankių izoliuotomis rankenomis (replės, atsuktuvai, žnyplės, monterių peiliai, gaisrininkų žirklės ir kt.) - kas 12 mėn.
 • Įtampos indikatoriai – kas 12 mėn.
 • Dielektrinė avalynė (kaliošai) – kas 12 mėn.
 • Operatyvinės izoliacinės lazdos – kas 24 mėn.
 • Dielektrinė avalynė – kas 36 mėn.
 • Dielektrinis kilimėlis vieną kartą prieš naudojimą.

Atvykstant užsakovo nurodytu adresu, turi būti sudaryta galimybė:

 • prisijungti laboratoriją prie 230V elektros tinklo kištukinio lizdo, turinčio ne mažesnį kaip 16A apsauginį automatinį jungiklį;
 • prisijungti laboratoriją prie įžeminimo kontūro.

Dėl apsaugos nuo elektros poveikio priemonių tikrinimo ir bandymų kreiptis:
el. p. inzinerija@sdg.lt telefonu: +370 800 00228