Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Priešgaisrinė ir civilinė sauga


Priešgaisrinės saugos būklės kontrolės užtikrinimas

Atliekame šias priešgaisrinės būklės kontrolės užtikrinimo funkcijas:

 • rengiame ir koreguojame gaisrinės saugos vietinius (lokalinius) teisės aktus;
 • kontroliuojame aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių priežiūrą įmonėje;
 • kontroliuojame pirminių gaisro gesinimo įrenginių priežiūrą įmonėje;
 • kontroliuojame darbuotojų instruktavimų gaisrinės saugos klausimais tvarką;
 • kontroliuojame darbuotojų apmokymą ir atestavimą gaisrinės saugos klausimais;
 • kontroliuojame evakavimo kelių ir išėjimų tvarkingumą;
 • dalyvaujame valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams atliekant objekto priešgaisrinį techninį patikrinimą.

Gaisrinės saugos auditai

UAB „SDG“ specialistai patikrina ir pateikia išvadas, ar įmonėje gaisrinės saugos esama situacija atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 • audito metu išanalizuojame esamą gaisrinės saugos būklę ir įmonės vadovams nurodome įmonėje esamus trūkumus ir neatitikimus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;
 • atlikto audito ataskaitoje raštiškai pateikiame pastebėtus pažeidimus;
 • pateikiame pasiūlymus kaip pašalinti nustatytus trūkumus.

Konsultacijos gaisrinės saugos klausimais

UAB „SDG“ specialistai, ekspertai, turintys ilgalaikę darbo patirtį konsultuoja gaisrinės saugos klausimais, vadovaudamiesi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Konsultacijų metu:

 • konsultuojame įmonės vadovusgaisrinės saugos klausimais;
 • pateikiame pasiūlymus kaip spręsti iškilusias problemas.

Civilinė sauga

Ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai atsako už civilinės saugos parengtį vadovaujamame objekte.

Vadovaudamiesi civilinę saugą reglamentuojančiais teisiniais aktais rengiame:

 • Pavojingų objektų avarijų prevencijos planus;
 • Pavojingų objektų vidaus avarinius planus;
 • Pavojingų objektų saugos ataskaitas;
 • Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus;
 • Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizes;
 •  Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus.

Mūsų specialistai vykdo:

 • Civilinės saugos mokymus bei praveda pratybas ūkio subjektuose ir kitose įstaigose;
 • Darbuotojo, atsakingo už civilinę saugą, funkcijas ūkio subjektuose ir kitose įstaigose.