Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Profesinė rizika


UAB „SDG” profesinės rizikos vertinimo paslaugas teikia nuo 2004 metų. Tuo tikslu buvo įkurtas Rizikų departamentas, kuriame dirba visus kvalifikacinius ir kompetencijos reikalavimus atitinkantys specialistai.

Prieš pradedant vertinti riziką, pirmiausia surenkama bendroji informacija apie įmonę, darbuotojų skaičių ir pareigybes, atliekamus darbus, naudojamus darbo įrenginius bei priemones, saugos duomenų lapus, nelaimingus atsitikimus, profesines ligas. Naudojantis šia informacija bei informacija surinkta darbo vietose, identifikuojami rizikos veiksniai bei parengiamas Profesinės rizikos vertinimo darbų planas. Kadangi riziką reikia vertinti visose darbo vietose, tai ir planas turi būti parengtas toks, kuriame būtų paminėtos visos darbo vietos bei visi profesinės rizikos veiksniai, nurodomi rizikos vertinimo darbai, rizikos vertinimo objektai, įvykdymo terminai ir atsakingi darbuotojai. Planą patvirtina darbdavys ar jo įgaliotas asmuo.

Rizikos tyrimo metu nustatomi rizikos veiksnių faktiniai dydžiai, poveikio trukmė ir priežastys, sąlygojančios jų pasireiškimą. Fizikinių darbo aplinkos rizikos veiksnių (apšvietos, oro temperatūros, oro judėjimo greičio, santykinės oro drėgmės, triukšmo, vibracijos, elektromagnetinių laukų),  cheminių darbo aplinkos rizikos veiksnių (anglies dioksido, anglies monoksido, dulkių) tyrimus atlieka UAB „SDG" akredituota laboratorija. Ergonominių, psichosocialinių, fizinių  rizikos veiksnių tyrimus atlieka UAB „SDG" kompetetingi specialistai.

Rizikos nustatymas

Rizikos nustatymo etape analizuojami rizikos tyrimo rezultatai, nustatoma rizika ir priimamas sprendimas dėl rizikos priimtinumo. Rizika nustatoma rizikos tyrimo ir matavimų duomenis lyginant su Lietuvos higienos normose ir kituose teisės aktuose nustatytais dydžiais bei ribinėmis vertėmis, atsižvelgiant įgalimą pavojų, galimos žalos sveikatai sunkumą ir jos pasireiškimo tikimybę, rizikos veiksnių poveikio trukmę, jų savybes ir naudojamas asmenines apsaugines priemones.

Nustačius riziką ir priėmus sprendimą dėl rizikos priimtinumo, užpildoma profesinės rizikos įvertinimo kortelė.

Atlikus profesinės rizikos vertinimą ir nustačius rizikos priimtinumą darbo vietose UAB „SDG" specialistai parengia Profesinės rizikos veiksnių šalinimo ir/ar mažinimo planą.