Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Asmenų iki 18 metų įdarbinimas ir profesinės rizikos įvertinimas


Atėjus vasarai daug paauglių bei vaikų įsidarbina įvairiose įmonėse ir dirba keletą mėnesių. Ką reikia žinoti juos įdarbinant ir kokios darbo sąlygos turi būti jiems sudaromos? Apie tai žino ne visi darbdaviai, o jeigu ir žino – tai nepakankamai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra patvirtinus Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarką, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašą. Jame nustatyta asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo, jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo, profesinio parengimo organizavimo ir vykdymo tvarka, profesinio mokymo programoje numatyto praktinio mokymo laiko ypatumai, vaikų įdarbinimo sąlygos, asmenims iki aštuoniolikos metų draudžiami dirbti darbai, jų sveikatai kenksmingi ir pavojingi veiksniai.

Vaikams nuo keturiolikos iki šešiolikos metų leidžiama dirbti lengvus darbus, kurie dėl atitinkamų užduočių pobūdžio ir atlikimo sąlygų nekenkia vaikų saugai, sveikatai, vystymuisi, netrukdo lankyti mokyklos ir mokytis pagal privalomojo švietimo ir profesinio mokymo programas, gauti švietimo pagalbą. Darbdavys įdarbina vaiką nuo keturiolikos iki šešiolikos metų, jeigu yra gavęs vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą dėl vaiko darbo, asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą, ir mokslo metų laikotarpiu duotas mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštiškas sutikimas dėl vaiko darbo. Darbdavys, keisdamas vaiko nuo keturiolikos iki šešiolikos metų įdarbinimo sąlygas, turi gauti vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą dėl vaiko darbo, taip pat mokslo metų laikotarpiu mokyklos, kurioje vaikas mokosi, raštišką sutikimą dėl vaiko darbo, kai keičiamos darbo laiko sąlygos, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininę pažymą su išvada, kad vaikas tinkamas dirbti konkretų darbą. Darbdavys, prieš įdarbindamas vaiką ir prieš pasikeičiant jo darbo sąlygoms, raštu informuoja vaiko tėvus ar kitą vaiko atstovą pagal įstatymą apie vaikui galinčią kilti profesinę riziką, jo saugos ir sveikatos apsaugos priemones. Asmenys iki aštuoniolikos metų turi būti apsaugoti nuo bet kurios konkrečios rizikos jų saugai, sveikatai ar vystymuisi, galinčios atsirasti dėl asmenų iki aštuoniolikos metų patirties stokos, nežinojimo, kokia yra arba kokia gali kilti rizika, arba dėl asmenų iki aštuoniolikos metų nesubrendimo.

Siekiant apsaugoti šiuos asmenis nuo bet kurios konkrečios rizikos, jie negali būti įdarbinti, praktiškai mokomi atlikti darbus, jeigu dėl objektyvių priežasčių jie nėra fiziškai ar psichologiškai pajėgūs dirbti darbo ar atlikti praktinio mokymo užduočių, kai darbas ar praktinis mokymas gali būti susiję su kenksmingų veiksnių poveikiu, įskaitant toksiškus ir kancerogeninius, mutageninius veiksnius, toksinio poveikio reprodukcijai veiksnius ir veiksnius, galinčius kokiu nors kitu būdu visam gyvenimui pakenkti žmogaus sveikatai, darbas ar praktinis mokymas susiję su kenksmingu spinduliuotės poveikiu, su nelaimingų atsitikimų rizika, kuri gali būti neatpažinta ar jos neišvengta dėl nepakankamo dėmesio saugai arba patirties ar mokymo stokos, su rizika sveikatai dėl labai didelio šalčio ar karščio arba triukšmo, vibracijos, ergonominių veiksnių. Taip pat negali dirbti darbą susijusį su sveikatai kenksmingu ar pavojingu fizikinių, biologinių, cheminių veiksnių, poveikiu.

 

 

Darbdavys, įvertinęs asmeniui iki aštuoniolikos metų kylančią profesinę riziką, įgyvendina reikiamas priemones. Profesinė rizika vertinama vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro.

Nuo 2018 metų gegužės 1 dienos įsigaliojo šių nuostatų pakeitimas pagal kurį << Rizikos ar atskirų rizikos veiksnių įvertinimas įmonėje konkrečiuose rizikos vertinimo objektuose atnaujinamas arba atliekamas iš naujo įdarbinus asmenį iki aštuoniolikos metų, neįgalų asmenį, darbuotojai pateikus darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, gimdymą, maitinimą krūtimi, įmonėje įvykus sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui darbe, ar lengvam nelaimingam atsitikimui darbe, kurį ištyrus paaiškėja, kad šį nelaimingą atsitikimą sukėlęs pavojingas įvykis gali būti ir sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo darbe priežastis; nustačius ar įtarus profesinę ligą darbuotojui; priėmus naujus ar pasikeitus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose nustatytiems saugos reikalavimams, kai jie yra sugriežtinami; Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inspektoriams ar kitų valstybinę ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų inspektoriams nustačius įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimus; atlikus pakeitimus, dėl kurių ankstesnis įvertinimas gali nebeatitikti tikrovės, arba kai atlikus darbuotojo sveikatos patikrinimą nustatoma, kad rizikos veiksnys (veiksniai) turėjo neigiamos įtakos darbuotojo sveikatai.“>>

Asmenims iki aštuoniolikos metų įvertinimas atliekamas prieš darbdaviui siunčiant tikrintis sveikatos, taip pat įdarbinus asmenį iki aštuoniolikos metų, pasikeitus jo darbo sąlygoms. Vertinant turi būti atsižvelgiama į darbo vietų ir darbovietės pritaikymą ir suplanavimą, fizikinių, biologinių ir cheminių veiksnių veikimo prigimtį, laipsnį ir trukmę, darbo priemonių, ypač medžiagų, mašinų, aparatų ir prietaisų, formą, įvairovę, naudojimą ir naudojimo būdus, darbo procesų ir veiksmų tvarką bei jų derinimo būdus (darbo organizavimą) apmokymo ir instruktavimo lygį. Darbdavys, siųsdamas asmenį iki aštuoniolikos metų tikrintis sveikatos, pateikia jam numatomų darbo sąlygų aprašymą, nurodydamas galimą profesinę riziką. Prieš įdarbinant asmenį iki aštuoniolikos metų, asmuo iki aštuoniolikos metų turi darbdaviui pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotą medicininę pažymą, o darbdavys turi vadovautis šioje asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotoje medicininėje pažymoje pateikta išvada, pavesdamas asmeniui iki aštuoniolikos metų dirbti konkrečius darbus.

Asmenį iki aštuoniolikos metų apie galinčią kilti profesinę riziką ir visas jo saugos ir sveikatos apsaugos priemones informuoja darbdavys, prieš jį įdarbindamas ir prieš pasikeičiant jo darbo sąlygoms.