Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

AR GALIMA VIEŠAI SKELBTI SKOLININKO ASMENS DUOMENIS?


Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija gauna nemažai klausimų apie skolininkų asmens duomenų viešinimo, perdavimo skolų išieškojimo įmonėms.

Inspekcija nurodė, kad atskiro asmens (skolininko) sutikimo nereikia, kai yra perduodamas reikalavimas į skolą (pavyzdžiui, skola parduodama). Tokiu pagrindu skolos perėmėjui turi būti perduota visa informacija susijusi su skolininku (vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, skolos dydis ir pan.). Lygiai taip pat skolininko sutikimas nėra reikalingas, kai yra pasitelkiama skolų išieškojimo veiklą vykdanti bendrovė. Taigi, įmonė pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą turi teisę tiek asmens duomenis tvarkyti pati, tiek pasitelkti kitą asmenį – duomenų tvarkytoją. Tokia duomenų valdytojo teisė nėra ribojama asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.  Minėtais pagrindais reikėtų asmenį (skolininką) tik informuoti apie asmens duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.

Taip pat inspekcija nurodė atvejus, kada skolininko duomenų negalima skelbti viešai, pavyzdžiui: skelbimų lentose, socialinių tinklų grupėse, interneto svetainėse. Toks paskelbimas gali būti pripažįstama kaip asmens duomenis reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymu.

REKOMENDACIJOS, TVARKANT SKOLININKO ASMENS DUOMENIS:

  • Įmonei rinkti tik tiek skolininko asmens duomenų, kiek reikia skolos išieškojimui;
  • Pasitvirtinti lokalinius asmens duomenų tvarkymo dokumentus, kuriuose būtų numatyta, kokie skolininko asmens duomenys renkami, kokiu tikslu jie yra renkami, kam gali būti perduodami, kurie darbuotojai gali su duomenimis dirbti;
  • Užtikrinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad duomenys nebūtų prarasti ar neteisėtai atskleisti;
  • Užtikrinti, kad darbuotojai, dirbantys su skolininkų asmens duomenimis, yra pasirašė įsipareigojimą saugoti asmens duomenis, yra apmokyti kaip tinkamai elgtis;
  • Prieš perduodant skolininko asmens duomenis, pvz. skolų išieškojimo veiklą vykdančiai bendrovei, pasirašyti asmens duomenų tvarkymo sutartį;
  • Informuoti skolininką apie jo asmens duomenų perdavimą duomenų tvarkytojui (išieškojimo veiklą vykdančiai bendrovei);
  • Neskelbti skolininko asmens duomenų viešai.