Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Darbų sauga


Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas

Įgyvendindami UAB „SDG“ misiją - gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėse, siekiame suteikti įmonių vadovams įvairiapusę profesionalią informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

UAB „SDG“ specialistai, kurių išsilavinimas ir kompetencija atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nuolat stebi rinkos bei teisės aktų pokyčius, todėl tiksliai identifikuoja klientų poreikius ir greitai į juos reaguoja, siekdami pateisinti kliento lūkesčius.

Atliekame šias darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas:

 • dalyvaujame Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimuose, rengiame atsakymus į reikalavimus;
 • konsultuojame nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių susirgimų prevencijos ir kitais darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais;
 • informuojame apie priimtus naujus teisės aktus ir jų pakeitimus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, darbo santykius, gaisrinę saugą;
 • rengiame/atnaujiname įmonės vietinius (lokalinius) darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus;
 • kontroliuojame ar laiku atliekami darbuotojų instruktavimai saugos ir sveikatos klausimais;
 • organizuojame mokymus saugos ir sveikatos klausimais;
 • pagal pareigybes ir atliekamus darbus, sudarome kenksmingų veiksnių sąrašus, kurie įrašomi į asmens medicinines knygeles ir pagal kuriuos periodiškai tikrinama sveikata darbuotojams;
 • organizuojame darbuotojų sveikatos patikrinimus;
 • sudarome darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus;
 • organizuojame pirmosios pagalbos mokymus;
 • konsultuojame parenkant ir įsigyjant asmenines apsaugos priemones, kolektyvines apsaugos priemones, saugos ir sveikatos ženklus;
 • organizuojame ir koordinuojame profesinės rizikos identifikavimą ir vertinimą;
 • vykdome profesinės rizikos mažinimo ir šalinimo priemonių plano įgyvendinimo kontrolę;
 • dalyvaujame atliekant nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į/iš darbo, bei profesinių ligų tyrimą, analizuojame jų aplinkybes ir priežastis.

Konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais

UAB „SDG“ specialistai, ekspertai, turintys ilgalaikę darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, konsultuoja darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, vadovaudamiesi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Konsultacijų metu:

 • konsultuojame įmonės vadovus, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • pateikiame pasiūlymus kaip spręsti iškilusias problemas.

Konsultacijos tiriant nelaimingus atsitikimus

UAB „SDG“ specialistai, konsultuoja nelaimingų atsitikimų tyrimo klausimais.

Konsultacijų metu:

 • konsultuojame išsiaiškinant nelaimingo atsitikimo aplinkybes;
 • konsultuojame nustatant nelaimingo atsitikimo priežastis;
 • patariame pildant bei koduojant nelaimingų atsitikimų N-1 (darbe) bei N-2 (pakeliui į/iš darbo) aktus;
 • nurodome kokie kiti dokumentai yra reikalingi nelaimingo atsitikimo ištyrimui;
 • teikiame pasiūlymus prevencijos priemonių plano sudarymui.

Dokumentai 

Mes galime:

1. Identifikuoti reikalingų dokumentų poreikį Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) sistemai diegti pagal įmonės veiklos sąlygas, dirbančių darbuotojų skaičių bei naudojamus įrenginius.

2. Parengti DSS dokumentaciją, kurią sudarytų:

 • įsakymų komplektas (ruošiamiems dokumentams ir reikalaujamiems pagal norminius teisės aktus);
 • darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai rinkimų modulis;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo, darbuotojų instruktavimo bei darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus testavimo tvarka;
 • gaisrinės saugos instrukcijų rengimo, darbuotojų instruktažų tvarka;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos dokumentai;
 • darbo tvarkos taisyklės;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatų modulis;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos (spausdintinės, skaidrių pavidalu, filmukai ir t.t.);
 • priešgaisrinės techninės komisijos nuostatai;
 • gaisrinės saugos bei ugnies darbų atlikimo gaisrinės saugos instrukcijos;
 • darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas;
 • darbuotojų pareiginių nuostatų (pareigybės aprašymų) projektai;
 • darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos veiksnių aplinkoje, kuriems privalomas išankstinės ir periodinės medicininės apžiūros LR SAM įsakymą Nr. 301, sąrašas;
 • darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis parinkimo modulis (tvarką, rizikų lenteles, sąrašą, korteles);
 • dokumentai pagal Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus laiškus;
 • evakavimo planai.

3. Parengti kopėčių, pastolių, stelažų tikrinimo tvarkos dokumentus.

4. Parengti Darbo tarybų rinkimo modulį, Kolektyvinės sutarties projektą bei kitus dokumentus.

5. Parengti gaisrinės saugos reikalavimų atmintinę (apgyvendinimo patalpoms ir kt.) bei kitas atmintines lankytojams, klientams (pvz.: važiavimo karieta, naudojimosi židiniu, baseinu atmintinės).

Darbuotojų saugos ir sveikatos auditai

UAB „SDG“ specialistai patikrina ir pateikia išvadas, ar įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos esama situacija atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 • audito metu išanalizuojame esamą darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir įmonės vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams nurodome įmonėje esamus trūkumus ir neatitikimus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;
 • atlikto audito ataskaitoje raštiškai pateikiame pastebėtus pažeidimus;
 • pateikiame pasiūlymus kaip pašalinti nustatytus trūkumus.

ESAUGA programa

ESAUGA – elektroninė saugos ir sveikatos valdymo programa – patogi, inovatyvi, efektyvi ir geriausia Lietuvoje.

ESAUGA – subalansuota darbuotojų saugai ir sveikatai, bet pritaikoma daugelyje dokumentų valdymo sričių.

ESAUGA – visa informacija tavo kišenėje.

ESAUGA – paprasčiau nei pasirašyti ranka.

Detalesnė informacija www.esauga.com arba susisiekime el. paštu esauga@sdg.lt