Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

SLĖGINIŲ VAMZDYNŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO


Mokymo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir Mokymo programos tikslas - parengti slėginių vamzdynų priežiūros meistrą, kuris išmanytų slėginių vamzdynų konstrukciją, jų veikimo principą, priežiūrą, mokėtų juos saugiai valdyti ir naudoti, vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų naudojimo instrukcijų reikalavimais.

Pagal šią programą gali mokytis ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities aukštesnįjį arba technologijos mokslų srities aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Teorinio mokymo metu besimokantieji sužino apie medžiagas, naudojamas slėginiams vamzdynams montuoti ir jiems eksploatuoti, slėgimų vamzdynų pagalbinius įrenginius, reikalavimus vykdant slėginių vamzdynų patikrinimo, bandymo, remonto darbus bei lokalizuojant avarijas ir likviduojant jų padarinius, slėginių vamzdynų dokumentacijos reikalavimus. Besimokantieji taip pat įgis žinių, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata darbe, darbo higiena, gaisrine sauga, aplinkos apsauga. Teoriniam mokymui skiriamos 44 akademinės valandos.

Mokymo įstaigoje praktinio mokymo metu besimokantieji susipažįsta su slėginių vamzdynų uždaromaisiais įtaisais, vamzdynų sujungimo, suvirinimo būdais, su slėginių vamzdynų pneumatiniu ir hidrauliniu bandymu, slėgimų vamzdynų paleidimo ir eksploatavimo darbais. Praktiniam mokymui mokymo įstaigoje skiriama 12 akademinių valandų.

Baigus praktinį mokymą mokymo įstaigoje, besimokantiesiems skiriama 12 akademinių valandų gamybinė praktika, kurią atlikdami besimokantieji gali gilinti teorinio mokymo metu įgytas žinias.

Po gamybinės praktikos atliekama praktinė užduotis, jai atlikti skiriama 24 akademinės valandos.

Mokymo programai įsisavinti skiriamos 92 akademinės valandos.

Asmenims, išklausiusiems ir įsisavinusiems mokymo programą bei išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas.