Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

SLĖGINIŲ VAMZDYNŲ OPERATORIAUS


Mokymo programos tikslas - parengti slėginių vamzdynų operatorių, kuris žinotų slėginių vamzdynų konstrukciją, jų veikimo principą, priežiūrai keliamus reikalavimus, mokėtų juos saugiai valdyti ir naudoti, vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų naudojimo instrukcijų reikalavimais.

Pagal šią programą gali mokytis ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą.

Teorinio mokymo metu besimokantieji sužino apie žemo ir aukšto slėgio vamzdynus, jiems keliamus reikalavimus, vamzdynų apsaugos įtaisus, kontrolės, matavimo prietaisus, kaip saugiai tiesti, suvirinti, montuoti, išbandyti ir eksploatuoti vamzdynus, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimus. Teoriniam mokymui skiriamos 42 akademinės valandos. Praktiniam mokymui mokymo įstaigoje skiriama 12 akademinių valandų.

Baigus praktinį mokymą mokymo įstaigoje, besimokantiesiems skiriama 24 akademinių valandų gamybinė praktika, kurią atlikdami besimokantieji stebi realius slėginių vamzdynų eksploatavimo darbus. Gamybinė praktika vyksta įmonėse, naudojančiose slėginus vamzdynus. Gamybinės praktikos metu besimokantieji gali gilinti teorinio mokymo metu įgytas žinias.

Asmenims, išklausiusiems ir įsisavinusiems mokymo programą bei išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas.