Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

SLĖGINIŲ INDŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO MOKYMO PROGRAMA


Lietuvos Respublikos įmonėse, organizacijose naudojama daug įvairios paskirties ir konstrukcijos slėgimų indų. Naudojant slėginius indus vis dar pasitaiko nelaimingų atsitikimų ir avarijų. Viena iš priežasčių, dėl kurių įvyksta nelaimingi atsitikimai, yra ta, kad slėginius indus aptarnauja (prižiūri) neapmokytas personalas, nepakankama indų priežiūra bei taisyklių ir instrukcijų reikalavimų nevykdymas.

LR potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas (2000m. spalio 3d. VIII-1972), LR Vyriausybės nutarimas (2004m. rugpjūčio 26d. Nr. 1073) nurodo, kad slėginai indai ir jų įranga priskiriami PPĮ kategorijai.

Slėginių indų, kuriems nustatyta privaloma įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų priežiūra, priežiūros meistrai turi būti mokomi ir atestuojami mokymo įstaigose. Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių, nurodant jų parametrus, sąraše- klasifikatoriuje šiai kategorijai priklauso:

  •  didesnio kaip 0,5 bar slėgio, didesnio kaip 25 litrų talpos indai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 500 barxl, išskyras mažesnio kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir techninių dujų balionas bei jų įranga,- 01 pogrupis;
  •  didesnio kaip 0,5 bar slėgio ir didesnio kaip 1000 litrų talpos indai ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms (dujoms), kai Ps ir V sandauga viršija 10000 bar*l, -02 pogrupis.

Šios slėginių indų priežiūros meistro mokymo programos tikslas - parengti slėginių indų priežiūros meistrą, kuris žinotų darbuotojų saugos ir sveikatos bendruosius reikalavimus, reikalavimus slėgimas indams, indų konstrukcijas, atskirose pramonės šakose naudojamų indų konstrukcinius ypatumus, slėginiuose induose naudojamą armatūrą, kontrolės ir matavimo prietaisus, saugos įtaisus, indų montavimo, priežiūros tvarką, slėginių indų darbo sutrikimus, jų šalinimo galimybes ir būdus. Mokytis pagal šią programą gali asmenys, turintys aukštesnįjį techninį išsilavinimą.

Programa numato 40 valandų teorinio mokymo apimtį, tame tarpe 4 valandos yra skirtos praktiniams darbams.

Besimokantieji išnagrinėja įmonėje esamo slėgimo indo konstrukciją, esamus saugos įtaisus, jungimo schemą, pastatymo sąlygas, išsiaiškina turimą įmonėje dokumentaciją, susijusią su slėginiais indais ir paruošia stažuotės įmonėje ataskaitą.

Sėkmingai baigusiems kursą ir atestuotiems asmenims išduodamas pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas.