Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

SLĖGINIŲ INDŲ OPERATORIAUS


Lietuvos Respublikos įmonėse, organizacijose naudojama daug įvairios paskirties ir konstrukcijos slėginių indų. Naudojant slėginius indus vis dar pasitaiko nelaimingų atsitikimų ir avarijų. Viena iš priežasčių, dėl kurių įvyksta nelaimingi atsitikimai, yra ta, kad slėginius indus aptarnauja neapmokytas personalas, nepakankama indų priežiūra bei taisyklių ir instrukcijų reikalavimų nevykdymas.

Darbuotojai valdantys (naudojantys) slėginius indus, kuriems nustatyta privaloma įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų priežiūra, turi būti mokomi ir atestuojami mokymo įstaigose. Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių, nurodant jų parametrus, sąraše-klasifikatoriuje šiai kategorijai priklauso:

  •  didesnio kaip 0,5 bar slėgio, didesnio kaip 25 litrų talpos indai ir jų įranga, skirti 1 grupės takiosioms medžiagoms, kai Ps ir V sandauga viršija 500 barxl, išskyras mažesnio kaip 250 litrų talpos gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir techninių dujų balionas bei jų įranga,- 01 pogrupis;
  •  didesnio kaip 0,5 bar slėgio ir didesnio kaip 1000 litrų talpos indai ir jų įranga, skirti 2 grupės takiosioms medžiagoms (dujoms), kai Ps ir V sandauga viršija 10000 barxl, -02 pogrupis.

Šios slėginių indų operatoriaus mokymo programos tikslas - parengti slėginių indų operatorių, kuris žinotų darbuotojų saugos ir sveikatos bendruosius reikalavimus ir reikalavimus slėginiams indams, indų konstrukcijas ir atskirose pramonės šakose naudojamų indų konstrukcinius ypatumus, slėginiuose induose naudojamą armatūrą, kontrolės ir matavimo prietaisus, saugos įtaisus, indų pastatymo ir priežiūros tvarką, mokėtų aptarnauti slėginius indus. Mokytis pagal šią programą gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

Programoje skirta 52 valandos teoriniam mokymui, o praktiniam mokymui darbo vietoje skirtos 22 valandos.

Baigusiems mokymo programą ir atestuotiems asmenims išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas.