Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Privatumo politika


PRIVATUMO POLITIKA

 1. Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
 2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Uždaroji akcinė bendrovė „SDG“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

 1. asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 2. asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
 3. asmens duomenys nuolat atnaujinami;
 4. asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
 5. asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

 SĄVOKOS

 Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „SDG“ (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 135899565, buveinės adresas Draugystės g. 8 E, Kaunas.

 1. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėse, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė).
 2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
 3. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

 ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 1.  Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, registruojasi paslaugoms, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.
 2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.
 3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

TEISINIS PAGRINDAS

 1. Įmonė asmens duomenis renka tik tokia apimtimi, kuri yra būtina priklausant nuo duomenų tvarkymo tikslo.
 2. Asmens duomenys gali būti tvarkomi vienu iš šių teisinių pagrindų:
 3. Sutarties vykdymo pagrindas. Taikoma, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį;
 4. Teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindas. Taikomas, kai įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindais Įmonė yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis, pvz. mokesčių apskaitos tikslais, duomenų teikimui viešojo valdymo ar teisėsaugos institucijoms, pvz. policijai.
 5. Teisėto intereso teisinis pagrindas. Taikomas, kai yra teisėtas interesas ir toks asmens duomenų tvarkymas nepažeis duomenų subjekto teisėtų interesų bei  teisių.
 6. Sutikimo teisinis pagrindas. Taikomas, kai prieš tai yra gaunamas duomenų subjekto sutikimas. Sutikimą tvarkyti duomenis gali duomenų subjektas atšaukti bet kuriuo metu susisiekę su Įmone žemiau nurodytais kontaktais.

 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

 Sutarčių dėl teikiamų paslaugų (Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas, teisinės paslaugos, aplinkosaugos paslaugos, mokymai, profesinės sveikatos teikimo paslaugos, vadybos sistemos teikiamos paslaugos, inžinerinės paslaugos, rizikos vertinimas ir kitos paslaugos) sudarymas ir vykdymas.

Šiuo tikslu priklausomai nuo teikiamų paslaugų pobūdžio gali būti tvarkomi šie duomenys:

 1. Vardas (-ai), pavardės (-ės);
 2. Asmens kodas ir/arba gimimo data;
 3. Individualios veiklos pažymos duomenys;
 4. Išsilavinimo ir kvalifikacijos duomenys;
 5. Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 6. Gyvenamosios vietos adresas;
 7. Parašas;
 8. Asmens nuotrauka;
 9. Pareigų pavadinimas;
 10. Darbuotojo (-ų) įdarbinimo/atleidimo data;
 11. Duomenys apie sveikatą: sveikatos būklė (po periodinio patikrinimo ar sutrikus sveikatai), sveikatos patikrinimo data, periodiškumas, rezultatai;
 12. Informacija apie nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo;
 13. Nekilnojamojo turto kadastriniai duomenys;
 14. Paslaugos kaina;
 15. Paslaugos pavadinimas;
 16. Banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo);
 17. Kiti duomenys, reikalingi tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 1. Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 2. Asmens kodas / gimimo data;
 3. Apmokėjimo istorija;
 4. Adresas;
 5. Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.

Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 1. Vardas (-ai);
 2. Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 3. Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas.

Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 1. Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 2. Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 3. Darbovietė ir pareigos.

Sutarčių dėl teikiamų paslaugų sudarymas ir vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

 1. Vardas (-ai), pavardė (-ės);
 2. Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);
 3. Darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas);
 4. Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);
 5. Individualios veiklos pažymos duomenys;
 6. Banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo).

Kandidatų į darbuotojus ir (ar) praktikantų asmens duomenų tvarkymas.

Papildoma informacija yra Pranešime apie kandidatų į darbuotojus ir (ar) praktikantų asmens duomenų tvarkymą.

Pranešimas apie kandidatų į darbuotojus ir (ar) praktikantų asmens duomenų tvarkymą.

Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

 1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu, pavyzdžiui įmonių grupės narei UAB „SDG grupė“ (į.k. 301487560).
 3. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 4. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
 5. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

 

NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 • Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Įmonės svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Įmonės paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 1. Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
 2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
 2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.
 3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
 4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.
 5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.
 7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
 8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
 9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 10. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:

 1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@sdg.lt
 2. raštu – adresu Draugystės g. 8 E, Kaunas.
 3. Taip pat gali kreiptis į Įmonės duomenų apsaugos pareigūną, el. p. asmensduomenys@sdg.lt.
 4. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.
 5. Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

 

DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

 

Duomenų subjektas turi:

 1. informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
 2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

 

SLAPUKAI

Kas yra slapukas

 • Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš interneto svetainės į jūsų kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie naudotojo naršymo įpročius.
 • Slapukus naudoja dauguma interneto svetainių, nes jie yra viena iš daugybės priemonių, kurios padeda pritaikyti interneto turinį prie naudotojų poreikių. Slapukai leidžia interneto svetainėms teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).
 • Slapukų būna skirtingų: laikinieji slapukai (arba seanso slapukai) – pašalinami, kai užveriama naršyklė; nuolatiniai slapukai – nepašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba kol baigiasi jų galiojimas.

Kaip pašalinti slapuką

 • Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.

Įmonės tinklapyje naudojami slapukai.

 Įmonės tinklapyje naudojamų slapukų sąrašą rasite čia

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Perduodamas Įmonei asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.
 • Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Įmonė turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.sdg.lt.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.sdg.lt.