Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

PLATFORMINIŲ KĖLIMO ĮRENGINIŲ DARBO VADOVO


Mokymo programos tikslas – suteikti asmenims, ketinantiems tapti platforminių kėlimo įrenginių darbo vadovais, žinių apie platforminius kėlimo įrenginius ir gebėjimų, vadovaujantis gamintojo pateiktais įrenginių naudojimo dokumentais, Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, Kabamųjų ir pastatomųjų platforminių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, kitų teisės aktų, reglamentuojančių platforminių kėlimo įrenginių naudojimą, reikalavimais, užtikrinti tinkamą atliekamų darbų su platforminiais kėlimo įrenginiais planavimą, organizavimą, koordinavimą, vykdymą ir priežiūrą.

 Pagal šią mokymo programą gali mokytis asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį  išsilavinimą ir turintys techninės srities profesinę kvalifikaciją bei ne jaunesni kaip 18 metų.
 Mokymo programos trukmė 44 ak. val. 

Asmenys, įgiję šią kompetenciją, galės dirbti įmonėse, eksploatuojančiose platforminius kėlimo įrenginius. Mokymui pasibaigus, besimokantieji atestuojami - tikrinama, kaip įsisavintos žinios. Asmenims, išklausiusiems ir įsisavinusiems mokymo programą bei išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodamas profesinio pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas.