Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

PAVOJINGŲ TECHNOLOGINIŲ DUJŲ VAMZDYNŲ MOKYMO OPERATORIAUS PROGRAMA


Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus mokymo programa parengta papildžius ir iš dalies pakeitus iki šiol taikytą bei Studijų ir mokymo programų registre įregistruotą Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus mokymo programą.

Mokymo programos tikslas - parengti pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatorių, kuris išmanytų pavojingų technologinių dujų vamzdynų konstrukciją, veikimo principą, priežiūrą, mokėtų juos saugiai remontuoti, bandyti, prižiūrėti ir naudoti, vadovaudamasis teisės aktų ir įrengimų gamintojų naudojimo instrukcijų reikalavimais.

Pagal šią programą gali mokytis ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą.

Teorinio mokymo metu besimokantieji sužino apie žemo ir aukšto slėgio vamzdynus, jiems keliamus reikalavimus, vamzdynų apsaugos įtaisus, kontrolės, matavimo prietaisus, kaip saugiai tiesti, suvirinti, montuoti, išbandyti ir eksploatuoti vamzdynus, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimus. Teoriniam mokymui skiriamos 46 akademinės valandos. Praktiniam mokymui mokymo įstaigoje skiriama 10 akademinių valandų.

Baigus praktinį mokymą mokymo įstaigoje, besimokantiesiems skiriama 24 akademinių valandų gamybinė praktika, kurią atlikdami besimokantieji stebi realius pavojingų technologinių dujų vamzdynų eksploatavimo darbus.

Gamybinė praktika vyksta įmonėse, naudojančiose pavojingų technologinių dujų vamzdynus. Ją atliekant įtvirtinami ir tobulinami vamzdynų naudojimo, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi ir kiti gebėjimai.

Mokymui pasibaigus, besimokantieji atestuojami - tikrinama, kaip įsisavintos žinios. Asmenims, išklausiusiems ir įsisavinusiems mokymo programą bei išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodamas profesinio pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas.