Update cookies preferences
Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ VAMZDYNŲ PRIEŽIŪROS MEISTRO

Patalpinta: 2016-06-07 08:49:07


Mokymo programos tikslas - parengti darbuotoją, kuris žinotų pavojingų medžiagų vamzdynų konstrukciją jų veikimo principą gebėtų vykdyti pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūrą vadovaudamasis teisės aktų ir įrenginių gamintojų naudojimo instrukcijų reikalavimais.

Pagal šią programą gali mokytis ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities aukštesnįjį arba technologijos mokslų srities aukštąjį koleginį išsilavinimą

Teorinio mokymo metu besimokantieji sužino apie pavojingų medžiagų klasifikavimą bei ženklinimo tvarką medžiagas, naudojamas pavojingų medžiagų vamzdynams montuoti ir jiems eksploatuoti, pavojingų medžiagų vamzdynų pagalbinius įrenginius, reikalavimus vykdant pavojingų medžiagų vamzdynų patikrinimo, bandymo, remonto darbus bei darbus, lokalizuojant avarijas ir likviduojant jų padarinius, pavojingų medžiagų vamzdynų dokumentacijos reikalavimus. Besimokantieji taip pat įgis žinių, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata darbe, darbo higiena, gaisrine sauga, aplinkos apsauga. Teoriniam mokymui skiriamos 44 akademinės valandos.

Mokymo įstaigoje praktinio mokymo metu besimokantieji susipažįsta su pavojingų medžiagų vamzdynų išdėstymu, kontrolės, matavimo priemonėmis ir apsaugos įtaisais, pavojingų medžiagų vamzdynų sujungimo būdais, paruošimu remonto darbams, montavimu ir remonto darbų atlikimu, sandarumo bandymu, pavojingų medžiagų vamzdynų pripildymu ir paleidimu, techninio patikrinimo darbais. Praktinio mokymo metu besimokantieji išmoksta naudotis asmeninėmis apsaugos bei pirminėmis gaisrinės saugos priemonėmis Praktiniam mokymui mokymo įstaigoje skiriama 12 akademinių valandų.

Baigus praktinį mokymą mokymo įstaigoje, besimokantiesiems skiriama 12 akademinių valandų gamybinė praktika, kurią atlikdami besimokantieji gali gilinti teorinio mokymo metu įgytas žinias. Gamybinė praktika vyksta įmonėse, naudojančiose pavojingų medžiagų vamzdynus.

Po gamybinės praktikos atliekama praktinė užduotis, kuriai atlikti skiriamos 24 akademinės valandos.

Mokymo programai įsisavinti skiriamos 92 akademinės valandos.

Mokymui pasibaigus, vykdomas atestavimas, kurio metu tikrinamą kaip įsisavintos žinios. Asmenims, įsisavinusiems mokymo programą atlikusiems praktinę užduotį bei išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas.