Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

NUO ŽEMĖS VALDOMŲ TILTINIŲ KRANŲ OPERATORIAUS MOKYMO PROGRAMA


Pramonės įmonėse ir organizacijose naudojami įvairūs nuo žemės valdomi tiltiniai kranai. Tiltinis kranas -kranas, kurio krovinio kabinimo įtaisas pritvirtintas prie tiltu važinėjančio krovinių vežimėlio. Tiltas gali būti judamas arba stacionarus. Nuo žemės valdomus tiltinius kranus operatorius valdo nuo žemės pultu. Vadovaujantis Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis, tokiems kranams valdyti turi būti paskirtas apmokytas ir atestuotas darbuotojas.

Programos tikslas - išmokyti darbuotoją saugiai valdyti (naudoti) nuo žemės valdomus tiltinius kranus pagal technologinius reikalavimus, saugiais darbo metodais prižiūrėti, juos patikrinti, užtikrinti saugų krovinius transportuojančių kranų valdymą, siekiant išsaugoti darbuotojų gyvybę, sveikatą ir aplinką nuo žalingo įrenginio poveikio. Kranai yra skirti kroviniams kelti ir perkelti. Krovinių kritimas ir žmonių buvimas pavojingoje zonoje, neteisingas krano eksploatavimas yra dažniausios nelaimingų atsitikimų priežastys.

Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąraše, nuo žemės valdomi tiltiniai kranai yra priskirti kėlimo kranų kategorijai. Teisę valdyti tokius įrenginius gali ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys, apmokyti pagal šią mokymo programą ir atestuoti, pasitikrinę sveikatą ir turintys galiojančią sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie tinkamumą šiam darbui.

Mokymo programos trukmė - 2 savaitės. Teorinis mokymas organizuojamas mokymo įtaigoje ir jam numatytos 32 valandos. 40 valandų praktinis mokymas organizuojamas praktinio mokymo vietose (kaip nurodyta išduotoje licencijoje) įmonėje ar mokymo įstaigoje, mokant valdyti nuo žemės valdomą tiltinį kraną ir perkelti juo krovinį. Vykdant praktinį mokymą įmonėje pagal praktinio mokymo sutartį, mokymo įstaiga turi pateikti praktinio mokymo planą ir užtikrinti, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos įgyti tiltinio krano valdymo įgūdžių, paskirti praktinio mokymo mokytojas (instruktorius) ir praktinio mokymo vadovas. Šie asmenys turi atitikti mokymo programoje nustatytus reikalavimus.

Besimokančius praktinio mokymo darbo vietoje metu būtina instruktuoti ir apmokyti dirbti su konkrečiu įrenginiu, vadovaujantis to įrenginio naudojimo instrukcija.

Mokymosi rezultatai vertinami egzaminu, kuris apima teorinių žinių tikrinimą ir praktinių įgūdžių vertinimą. Baigusiems mokymą ir atestuotiems asmenims išduodamas pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas.