Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

KĖLIMO KRANŲ DARBŲ VADOVO MOKYMAI


Lietuvos Respublikos įmonėse krano savininkas privalo užtikrinti saugų krano ir kėlimo įrangos naudojimą atliekant statybos darbus ir kvalifikuotą jų nuolatinę priežiūrą. Tuo tikslu jam privalu paskirti apmokytus darbuotojus ne tik kranams valdyti, prižiūrėti, bet ir vadovauti darbams, kurie atliekami naudojant kranus. Tam jis skiria kranų darbo vadovą. Kranų darbo vadovas - darbdaviui atstovaujančio asmens ar įrenginio savininko paskirtas darbuotojas, vadovaujantis darbams, atliekamiems naudojant kėlimo įrenginius, atsakingas už saugų įrenginio naudojimą darbo metu.

Mokymo programos tikslas - suteikti asmenims, besimokantiems kėlimo kranų darbo vadovais, žinių apie kėlimo įrenginius ir praktinių gebėjimų, vadovaujantis gamintojo pateiktais kėlimo kranų naudojimo dokumentais, Kėlimo kranų naudojimo taisyklių, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo, Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių kėlimo įrenginių naudojimą, reikalavimais, užtikrinti darbo su kranu objekte planavimą, organizavimą, koordinavimą, vykdymą ir priežiūrą, siekiant užtikrinti saugų įrenginių darbą, išvengiant kranų avarijų, nelaimingų atsitikimų.

Kėlimo kranų, kurie nurodyti Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant parametrus) sąrašo, 5.1 punkte, darbo vadovai mokomi mokymo įstaigoje pagal šią mokymo programą, kuri yra registruota Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre. Kėlimo kranų darbų vadovais gali dirbti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys, atitinkantys programoje numatytus reikalavimus jų išsilavinimui, pasitikrinę sveikatą ir turintys galiojančią sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie tinkamumą šiam darbui bei išlaikę specialių žinių tikrinimo egzaminą.

Mokymo programoje numatytos 38 valandos teoriniam mokymui, kuris vykdomas mokymo įstaigoje, 16 valandų skiriama individualiai praktinei užduočiai atlikti, kuri atliekama įmonėje ar mokymo įstaigos paskirtoje vietoje. Specialių žinių tikrinimas apima teorinių žinių tikrinimą ir individualios praktinės užduoties vertinimą. Žinias tikrintis (atestuotis) galima ir pagal programos reikalavimus pasirengus savarankiškai. Jei pasirengus savarankiškai atestavimo rezultatai nepakankami, asmuo, pageidaujantis tapti kėlimo kranų darbų vadovu, privalo baigti mokymo programą mokymo įstaigoje ir tik po to gali pakartotinai tikrintis žinias.

Baigusiems mokymo programą ir atestuotiems asmenims išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas (kodas 3106).