Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

Energetikos darbuotojų atestavimas


SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGA UAB „SDG“ INŽINERIJOS DEPARTAMENTAS nuo 2014 m. sausio 1 d. atestuoja Energetikos darbuotojus pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemą suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

Schema parengta pagal Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo (Žin., 2012, Nr. 130-6581) reikalavimus ir Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17024:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji darbuotojų sertifikavimo įstaigoms keliami reikalavimai (ISO/IEC 17024:2012)” nustatytus bendruosius reikalavimus sertifikavimo schemoms. Atestavimo schema suderinta šioms energetikos darbuotojų kategorijoms:

Veiklos sritis: Elektros energijos vartojimas

• Asmuo, atsakingas už vartotojo elektros ūkį;
• Elektrotechnikos darbuotojas, eksploatuojantis vartotojo elektros įrenginius.

Nuo 2014 m. spalio 21 d. UAB “SDG” Inžinerijos departamentas papildomai atestuoja Energetikos darbuotojus pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemos papildymą suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.

UAB “SDG” Inžinerijos departamento atestavimo schemos papildymas suderintas šioms energetikos darbuotojų kategorijoms:

Veiklos sritis: Elektros įrenginių eksploatavimas

• Energetikos įmonių eksploatuojančių elektros įrenginius vadovai, filialų vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimo organizavimą įmonėje;

• Energetikos įmonių struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą;

• Energetikos įmonių padalinių vadovai, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą;

• Elektrotechnikos darbuotojas vykdantis darbus elektros įrenginiuose;

Veiklos sritis: Elektros objektų ir įrenginių statyba (montavimas)

• Elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą;

• Elektros įrenginius montuojantys specialistai, darbininkai;

Veiklos sritis: Šilumos vartojimas

• Asmuo, atsakingas už įmonės ar pastato šilumos įrenginių eksploatavimo organizavimą (asmuo, atsakingas už šilumos ūkį);

• Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo struktūrinių padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys, atsakingi už pastato šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimą;
• Pastato šilumos punktus, šildymo ir karšto vandens sistemas, eksploatuojantys specialistai, darbininkai.