Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DEGIŲJŲ DUJŲ SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO VADOVO MOKYMO PROGRAMA


Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymo programa skirta darbuotojams, vykdantiems gamtinių ir suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimą bei vadovaujantiems eksploatavimo darbams, mokyti. Mokymo programos tikslas - parengti kvalifikuotus darbuotojus, gebančius saugiai ir efektyviai eksploatuoti gamtinių ir suskystintų naftos dujų sistemas bei jų įrenginius, vadovauti dujų sistemų eksploatavimo darbams ir pavojingiems darbams su dujomis.

Pagal šią programą gali mokytis ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys ne žemesnį kaip inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities aukštesnįjį arba technologijos mokslų srities aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Programa suskirstyta į tris mokymo dalis: viena bendroji ir dvi specialiosios.

Mokymo dalis M1 „Bendrieji techniniai ir saugos reikalavimai“ skirta besimokantiesiems įgyti bendrosioms žinioms apie degiąsias dujas, dujotiekiams naudojamas medžiagas, dujų sistemų įrenginius ir įtaisus, pastatų dujų sistemas, matavimo priemones, dujotiekių apsaugą nuo korozijos, slėgimus įrenginius, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, gaisrinės saugos reikalavimus, pavojingų darbų su dujomis vykdymą, avarijas ir avarinius darbus, sistemų bandymą, taip pat darbo teisės pagrindus. Šios mokymo dalies programa privaloma besimokantiesiems pagal programos specialiąsias mokymo dalis. Asmenys, išklausę mokymo dalies M1 programą ir išlaikę tarpinį testą, mokymą tęsia pagal atitinkamą specialiąją mokymo programos dalį, atsižvelgiant į tai, kokių dujų (gamtinių ar suskystintų naftos) sistemų eksploatavimo darbams vadovaus. Šios mokymo dalies teoriniam mokymui skiriamos 46 akademinės valandos.

Mokymo įstaigoje praktinio mokymo metu besimokantieji susipažįsta su dujotiekių sujungimais (jungtimis), sandarinimo medžiagomis, išmoksta atpažinti dujotiekio įtaisus pagal pririšimo žymėjimo ženklus, susipažįsta su pastatų dujų sistemomis, matavimo priemonėmis ir jų panaudojimu, veikiančių slėgimų įrenginių patikrinimo ir bandymo tvarka, susipažįsta su pavojingų darbų su dujomis atlikimo tvarka, išmoksta pildyti darbo dokumentaciją. Praktinio mokymo metu besimokantieji išmoksta naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei pirminėmis gaisrinės saugos priemonėmis. Praktiniam mokymui mokymo įstaigoje skiriama 12 akademinių valandų.

Baigus praktinį mokymą mokymo įstaigoje, besimokantiesiems skiriama 10 akademinių valandų gamybinė praktika, kurią atlikdami besimokantieji gali gilinti teorinio mokymo metu įgytas žinias.

Mokymui pagal šią mokymo dalies programą skiriama 68 akademinės valandos.

Baigus bendrąją mokymo dalį Ml, žinios patikrinamos tarpiniu žinių patikrinimo testu. Asmenys, išklausę ir įsisavinę programos bendrąją mokymo dalį Ml ir sėkmingai atlikę tarpinį žinių patikrinimo testą, gali tęsti mokymąsi pagal bet kurią iš specialiųjų mokymo dalių programą.

Baigus bendrąją mokymo dalį Ml, leidimas savarankiškai dirbti nesuteikiamas.

Mokymo dalis M2 „Gamtinių dujų sistemų eksploatavimas“ skirta asmenims, kurie ruošiasi vadovauti gamtinių dujų sistemų eksploatavimo darbams. Besimokantiesiems pagal šios mokymo dalies programą suteikiamos žinios apie gamtinių dujų skirstymo sistemą, dujų vartotojų sistemas, dujų slėgio redukavimą, dujų sistemų techninę priežiūrą, rekonstrukcijos ir remonto darbus, slėgio tyrimus, geografinę informacinę sistemą (GIS), naujų vartotojų dujų sistemų prijungimo prie gamtinių dujų sistemų tvarką. Šios mokymo dalies teoriniam mokymui skiriama 40 akademinių valandų.

Mokymo įstaigoje praktinio mokymo metu besimokantieji susipažįsta su dujų slėgio reguliavimo įrenginiais, jų veikimu ir eksploatavimu, skirstomųjų dujotiekių technine priežiūra ir remonto darbais, pastatų dujų sistemų ir dujas deginančių prietaisų eksploatavimu ir techniniu patikrinimu, paleidimo ir derinimo darbais, pavojingų darbų su dujomis gamtinių dujų sistemoje atlikimo tvarka. Praktiniam mokymui mokymo įstaigoje skiriama 13 akademinių valandų.

Baigus praktinį mokymą mokymo įstaigoje, besimokantiesiems skiriama 16 akademinių valandų gamybinė praktika, kurią atlikdami besimokantieji gali gilinti teorinio mokymo metu įgytas žinias.

Po gamybinės praktikos atliekama praktinė užduotis, jai atlikti skiriama 24 akademinės valandos. Jei dėl pateisinamų priežasčių besimokantysis nespėja atlikti praktinės užduoties per mokymo programoje nustatytą terminą, terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip iki dviejų savaičių nuo užduoties gavimo dienos.

Mokymo dalies M2 žinioms įsisavinti skiriama 93 akademinės valandos.

Asmenims, išklausiusiems ir įsisavinusiems šios programos bendrąją dalį M1 ir šią specialiąją dalį M2, atlikusiems praktinę užduotį bei išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas (kodas 1114) ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: „Gali vadovauti gamtinių dujų sistemų eksploatavimo darbams ir atlikti pavojingus darbus su dujomis ".

Mokymo dalis M3 „Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimas“ skirta asmenims, kurie ruošiasi vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo darbams. Besimokantiesiems pagal šios mokymo dalies programą suteikiamos žinios apie suskystintų naftos dujų gavybą, panaudojimo sritis, dujotiekius, grupinius įrenginius, priverstinį skystosios fazės garinimą (redujofikavimo procesus), slėgio redukavimo įtaisus, dujų balionų sandėliavimą, transportavimą, dujų įrenginių eksploatavimą, pavojingus darbus su dujomis. Šios mokymo dalies teoriniam mokymui skiriamos 33 akademinės valandos.

Mokymo įstaigoje praktinio mokymo metu besimokantieji susipažįsta su suskystintų naftos dujų grupiniais ir individualiais balioniniais įrenginiais, suskystintų naftos dujų tiekimu į gyvenamuosius namus, suskystintų naftos dujų įrenginių techninio patikrinimo, remonto darbais, pavojingų darbų su suskystintomis naftos dujomis atlikimo tvarka. Praktiniam mokymui mokymo įstaigoje skiriamos 9 akademinės valandos.

Baigus praktinį mokymą mokymo įstaigoje, besimokantiesiems skiriama 10 akademinių valandų gamybinė praktika, kurią atlikdami besimokantieji gali gilinti teorinio mokymo metu įgytas žinias.

Po gamybinės praktikos atliekama praktinė užduotis, jai atlikti skiriama 24 akademinės valandos. Jei dėl pateisinamų priežasčių besimokantysis nespėja atlikti praktinės užduoties per mokymo programoje nustatytą terminą, terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip iki dviejų savaičių nuo užduoties gavimo dienos.

Mokymo dalies M3 žinioms įsisavinti skiriamos 76 akademinės valandos.

Asmenims, išklausiusiems ir įsisavinusiems šios programos bendrąją mokymo dalį M1 ir šią specialiąją mokymo dalį M3, atlikusiems praktinę užduotį bei išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: „Gali vadovauti suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo darbams ir atlikti pavojingus darbus su dujomis

Asmenims, išklausiusiems ir įsisavinusiems visą mokymo programą, atlikusiems visų specialiųjų mokymo dalių praktines užduotis bei išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: „Gali vadovauti degiųjų dujų sistemų eksploatavimo darbams ir atlikti pavojingus darbus su dujomis“.