Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DEGIŲJŲ DUJŲ SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO ŠALTKALVIO MOKYMO PROGRAMA


Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalvio mokymo programa skirta darbuotojams, vykdantiems gamtinių ir suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimą, mokyti. Mokymo programos tikslas - parengti darbuotojus, gebančius saugiai eksploatuoti gamtinių ir suskystintų naftos dujų sistemas bei jų įrenginius ir atlikti pavojingus darbus su dujomis.

Pagal šią programą gali mokytis ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys pagrindinį išsilavinimą.

Programa suskirstyta į tris mokymo dalis: viena bendroji ir dvi specialiosios.

Mokymo dalis M1 „Bendrieji techniniai ir saugos reikalavimai“ skirta besimokantiesiems įgyti bendrosioms žinioms apie degiąsias dujas, dujotiekiams naudojamas medžiagas, dujų sistemų įrenginius ir įtaisus, pastatų dujų sistemas, matavimo priemones, dujotiekių apsaugą nuo korozijos, slėgimus įrenginius, darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, gaisrinės saugos reikalavimus, pavojingų darbų su dujomis vykdymą, avarijas, sutrikimus dujų sistemose bei jų lokalizavimo darbus, dujų sistemų bandymą, taip pat darbo teisės pagrindus. Šios mokymo dalies programa privaloma besimokantiesiems pagal programos specialiąsias mokymo dalis. Asmenys, išklausę mokymo dalies M1 programą ir išlaikę tarpinį testą, mokymą tęsia pagal atitinkamą specialiąją mokymo programos dalį, atsižvelgiant į tai, kokių dujų (gamtinių ar suskystintų naftos) sistemų eksploatavimo darbus vykdys. Šios mokymo dalies teoriniam mokymui skiriama 50 akademinių valandų.

Mokymo įstaigoje praktinio mokymo metu besimokantieji susipažįsta su dujotiekių sujungimais (jungtimis), sandarinimo medžiagomis, išmoksta atpažinti dujotiekio įtaisus pagal jų žymėjimo ženklus, susipažįsta su pastatų dujų sistemomis, matavimo priemonėmis ir jų panaudojimu, veikiančių slėginių įrenginių patikrinimo ir bandymo tvarka, susipažįsta su pavojingų darbų su dujomis atlikimo tvarka. Praktinio mokymo metu besimokantieji išmoksta naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei pirminėmis gaisrinės saugos priemonėmis. Praktiniam mokymui mokymo įstaigoje skiriama 12 akademinių valandų.

Baigus praktinį mokymą mokymo įstaigoje, besimokantiesiems skiriama 10 akademinių valandų gamybinė praktika, kurią atlikdami besimokantieji gali gilinti teorinio mokymo metu įgytas žinias.

Mokymui pagal šią mokymo dalies programą skiriama 72 akademinės valandos.

Baigus bendrąją mokymo dalį Ml, žinios patikrinamos tarpiniu žinių patikrinimo testu. Asmenys, išklausę ir įsisavinę programos bendrąją mokymo dalį Ml ir sėkmingai atlikę tarpinį žinių patikrinimo testą, gali tęsti mokymąsi pagal bet kurią iš specialiųjų mokymo dalių programą.

Baigus bendrąją mokymo dalį Ml, leidimas savarankiškai dirbti nesuteikiamas.

Mokymo dalis M2 „Gamtinių dujų sistemų eksploatavimas“ skirta asmenims, kurie ruošiasi vykdyti gamtinių dujų sistemų eksploatavimo darbus. Besimokantiesiems pagal šios mokymo dalies programą įgyjamos žinios apie gamtinių dujų skirstymo sistemą, gamtinių dujų

vartotojų sistemas, dujų slėgio redukavimą, dujų sistemų techninę priežiūrą, rekonstrukcijos ir remonto darbus, slėgio tyrimus, geografinę informacinę sistemą (GIS). Šios mokymo dalies teoriniam mokymui skiriama 40 akademinių valandų.

Mokymo įstaigoje praktinio mokymo metu besimokantieji susipažįsta su dujų slėgio reguliavimo įrenginiais, jų veikimu ir eksploatavimu, skirstomųjų dujotiekių technine priežiūra ir remonto darbais, pastatų dujų sistemų ir dujas deginančių prietaisų eksploatavimu, paleidimo ir derinimo darbais, pavojingų darbų su dujomis gamtinių dujų sistemose atlikimo tvarka. Praktiniam mokymui mokymo įstaigoje skiriama 11 akademinių valandų.

Baigus praktinį mokymą mokymo įstaigoje, besimokantiesiems skiriama 24 akademinių valandų gamybinė praktika, kurią atlikdami besimokantieji gali gilinti teorinio mokymo metu įgytas žinias.

Mokymo dalies M2 žinioms įsisavinti skiriamos 75 akademinės valandos.

Asmenims, išklausiusiems ir įsisavinusiems šios programos bendrąją dalį M1 ir šią specialiąją dalį M2 bei išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: „Gali dirbti gamtinių dujų sistemų eksploatavimo šaltkalviu ir atlikti pavojingus darbus su dujomis

Mokymo dalis M3 „Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimas“ skirta asmenims, kurie ruošiasi vykdyti suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo darbus. Besimokantiesiems pagal šios dalies mokymo programą suteikiamos žinios apie suskystintų naftos dujų gavybą, panaudojimo sritis, dujotiekius, grupinius įrenginius, priverstinį skystosios fazės garinimą, slėgio redukavimo įtaisus, dujų balionų sandėliavimą, transportavimą, dujų įrenginių eksploatavimą, pavojingus darbus su dujomis. Šios mokymo dalies teoriniam mokymui skiriamos 27 akademinės valandos.

Mokymo įstaigoje praktinio mokymo metu besimokantieji susipažįsta su suskystintų naftos dujų grupiniais ir individualiais balioniniais įrenginiais, suskystintų naftos dujų tiekimu į gyvenamuosius namus, suskystintų naftos dujų įrenginių techninio patikrinimo, remonto darbais, pavojingų darbų su suskystintomis naftos dujomis atlikimo tvarka. Praktiniam mokymui mokymo įstaigoje skiriamos 9 akademinės valandos.

Baigus praktinį mokymą mokymo įstaigoje, besimokantiesiems skiriama 20 akademinių valandų gamybinė praktika, kurią atlikdami besimokantieji gali gilinti teorinio mokymo metu įgytas žinias.

Mokymo dalies M3 žinioms įsisavinti skiriamos 56 akademinės valandos.

Asmenims, išklausiusiems ir įsisavinusiems šios programos bendrąją mokymo dalį M1 ir šią specialiąją mokymo dalį M3 bei išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: „ Gali dirbti suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo šaltkalviu ir atlikti pavojingus darbus su dujomis “.

Asmenims, išklausiusiems ir įsisavinusiems visą mokymo programą bei išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas (kodas 3106) ir atestacijos pažymėjimas su įrašu: „Gali dirbti degiųjų dujų sistemų eksploatavimo šaltkalviu ir atlikti pavojingus darbus su dujomis “.