Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SPECIALISTO, DIRBANČIO III GRUPĖS EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ ĮMONĖSE

Patalpinta: 2016-06-07 08:33:24


Įgyjama kompetencija - dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse. Mokymo trukmė - 40 akademinių valandų (1 savaitė).

Programos rengimo pagrindas - mokymo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostata, Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. A1-8 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-1435 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų rengimo ir įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų rengimo, atnaujinimo (keitimo) organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-139 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų rengimo, atnaujinimo (keitimo) organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-287/V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (toliau - Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai).

Mokymo programos tikslas - asmenims, siekiantiems tapti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais, suteikti pakankamai žinių ir gebėjimų, reikalingų darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinėms priemonėms įmonėje praktiškai ir savarankiškai įgyvendinti (organizuoti) III grupės ekonominės veiklos rūšių, nurodytų Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575 „Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (toliau - Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai), 3 priede. Vadovaujantis Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, privalomai tikrinamos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų žinios, kai jie baigia atitinkamą mokymo programą arba kai darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo nusprendžia, kad šiuos asmenis reikia atestuoti pakartotinai.

Asmenims, išlaikiusiems teorinių žinių patikrinimo testą, kurių praktiniai gebėjimai įvertinti teigiamai, išduodamas  pažymėjimas, kurio kodas 3106.