Būkite su mumis ir būsite geriausi! 8 800 00228

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS UŽ ANTRĄ TOKĮ PATĮ PAŽEIDIMĄ

Patalpinta: 2019-07-24 06:39:58


Darbo kodeksas suteikia darbdaviui teisę nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Tokiu atveju priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti:

1) šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas, kurio nebaigtinis sąrašas yra nurodytas darbo kodekse;

2) per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas.

 

Ką reiškia „toks pats darbo pareigų pažeidimas“? Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje byloje pasisakė dėl sąvokos „toks pats“.

 

<...> „tokiu pačiu“ pažeidimu laikytini darbo pareigų pažeidimai, padaryti toje pačioje veiklos srityje, kai netinkamai vykdytos pareigos yra panašaus pobūdžio (pavyzdžiui, finansinės drausmės pažeidimai, Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai, viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimai, pažeidimai darbų saugos reikalavimų srityje, neatvykimas į darbą ar kitoks darbo laiko režimo ir naudojimo pažeidimas ir kt.).“( LAT Civilinė byla Nr. e3K-3-244-248/2019)

 

Darbdaviui nusprendus nutraukti darbo sutartį dėl antro tokio paties darbo pareigų pažeidimo turi būti:

Nustatytas darbo pareigų pažeidimas. Pvz. galima sudaryti komisiją, kuri atlieka tyrimą ir pateikia darbdaviui išvadas.

Pareikalauta iš darbuotojo rašytinio paaiškinimo. Reikalavime darbdavys turi nurodyti dėl kokio galimo darbo pareigų pažeidimo ir iki kada darbuotojas turi pateikti paaiškinimą. Rekomenduojama reikalauti paaiškinimo raštu ir duoti protingą terminą paaiškinimui, bent jau vieną darbo dieną. Jei darbuotojas atsisako pateikti paaiškinimą ar jo iki nurodyto termino nepateikia, darbdavys turi teisę priimti sprendimą ir be jo, svarbiausia turi išlaukti kada pasibaigs terminas paaiškinimui pateikti ir esant ginčui įrodyti, kad buvo iš darbuotojo reikalaujama pasiaiškinti.

Siekiant nustatyti galimo darbo pareigų pažeidimo aplinkybes, darbdavys taip pat turi teisę reikalauti ir kitų darbuotojų paaiškinimų arto paties darbuotojo pakartotinių paaiškinimų.

–  Per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos darbuotojas yra įspėtas apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą. Įspėjimas darbuotojui turi būti įteiktas pasirašytinai.

Įvertintos aplinkybės: pažeidimo ar pažeidimų sunkumas ir padariniai, padarymo aplinkybės, darbuotojo kaltė, priežastinis ryšys tarp darbuotojo veikos ir atsiradusių padarinių, jo elgesys ir darbo rezultatai iki pažeidimo ar pažeidimų padarymo, ar yra padarytas toks pats darbo pareigų pažeidimas. Atleidimas iš darbo turi būti proporcinga pažeidimui ar jų visumai priemonė.

Išlaikyti atleidimo terminai. Darbdavys turi priimti sprendimą dėl darbuotojo atleidimo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jo padarymo dienos. Pastarasis terminas pratęsiamas iki dvejų metų, jeigu darbuotojo padarytas pažeidimas paaiškėja atlikus auditą, inventorizaciją ar veiklos patikrinimą.