SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGA UAB „SDG“ INŽINERIJOS DEPARTAMENTAS atestuoja Energetikos darbuotojus pagal Energetikos darbuotojų atestavimo schemą suderintą su Valstybine energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos. Plačiau
Pasiekimai:
SDG - European Business Awards finalistė

daugiau...

Gazelė 2008

daugiau...

Mūsų partneriai:


daugiau...

ES projektas:


daugiau...
Greitieji kontaktai:
Bendras telefonas:
(8 ~ 700) 55 122
Nemokamas telefonas:
(8 ~ 800) 00 228
El. paštas: info@sdg.lt
Civilinė sauga

Civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planas

Pagal Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15-ą straipsnį ūkio subjekto, įmonės vadovas atsako už civilinės saugos parengtį savo vadovaujamame objekte, prognozuoja ekstremalias situacijas, planuoja prevencines priemones bei rengia civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus.

Vadovaudamiesi minėtu įstatymu UAB „SDG" specialistai parengs civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planą ir suderins jį su atitinkamomis valstybinėmis institucijomis.

Civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planas apima šiuos dokumentus: trumpa ūkio subjekto charakteristika; prognozuojamos ekstremalios situacijos; civilinės saugos veiksmų organizavimas; valdymo organizavimas ekstremalios situacijos atveju; perspėjimo ir informavimo organizavimas; objekto darbuotojų apsaugos organizavimas; civilinės saugos mokymo, treniruočių, pratybų organizavimas; kalendoriniai civilinės saugos veiksmų planai; pranešimo apie ekstremalią situaciją formos; terminuotų pranešimų ekstremalių situacijų atvejais lentelė; evakuacijos iš objekto teritorijos schema, pastatų evakuacijos planai ir t.t. Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas.

Avarijų prevencijos planas

Plano paskirtis - nurodyti nustatytus avarijų pavojaus kontrolės ir likvidavimo veiksmų principus bei pateikti numatytų žmonių ir aplinkos apsaugos užtikrinimo priemonių galimų avarijų atvejais apžvalgą. Planas įvertina, kaip laikomasi principų, išdėstytų SEVESO II Direktyvos III Priede šiose septyniose saugos valdymo sistemos srityse. Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr.913 patvirtinti Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai.

Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registras. Pavojingo objekto anketa

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos tvarko Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą. Registre kaupiami duomenys apie valstybinės reikšmės ir pavojingus objektus (objektus, kuriuose pavojingos medžiagos siekia nustatytus kiekius ir hidrotechnikos statinius, keliančius užtvindymo pavojų). Kad pavojingas objektas būtų įtrauktas į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą, užpildoma Pavojingo objekto anketa. Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas.

Naftos produktų tiekimo ir vartojimo apribojimų taikymo planas

Šio plano paskirtis - nustatyti priemones naftos produktų tiekimui stabilizuoti ir/ar vartojimui sumažinti, kai, iškilus žalios naftos ir/ar naftos produktų tiekimo sunkumų ar sutrikimų, paskelbiama ekstremali energetikos padėtis. Teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr.12 patvirtinta Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarka.

 

Eil.

Nr.

Produkto pavadinimas

Teisinis pagrindas

Produkto kūrimo esmė.

1.

Civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planas (CSpp)

(derinamas su atitinkamomis institucijomis)

 

LR Civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 4 punktas;

LR Civilinės saugos departamento direktoriaus 2003-07-08 įsakymas Nr.V88

Jei ūkio subjekte dirba daugiau 15 žmonių, produkto rengimas yra būtinas.

Jei ūkio subjekte (pvz.: prekybos centrai, sporto salės) dirba mažiau 15 žm., bet jame patalpos nuomojamos arba galimas didesnis žmonių susibūrimas ir bendras žmonių skaičius sudaro 15, produkto rengimas - būtinas.

2.

Darbuotojo, atsakingo už civilinę saugą, funkcijų vykdymas įmonėje

 

LR Civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 4 punktas

Konsultuoti dėl Ekstremalių situacijų valdymo grupės ir civilinės saugos pajėgų sudarymo; darbuotojus mokyti pagal civilines saugos įvadines ir bendrąsias instrukcijas (jeigu nėra, parengti įvadinę civilinės saugos instrukciją); vykdyti darbuotojų, išklausiusių mokymo pagal civilinės saugos įvadinius ir bendruosius instruktažus, apskaitą „Darbuotojų civilinės saugos mokymo apskaitos žurnale"; kasmet parengti ir derinti su savivaldybes administracijos civilinės saugos tarnyba civilinės saugos mokymo planą; sudaryti civilinės saugos metinį darbo planą; pagal civilinės saugos mokymo programas mokyti darbuotojus; jeigu nėra, parengti civilinės saugos valdymo grupių vadovų ir narių pareiginius nuostatus; teikti metodine pagalbą, organizuojant prevencines priemones galimiems ekstremalių įvykių padariniams sušvelninti arba išvengti; organizuoti civilinės saugos teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolės vykdymą; teikti pasiūlymus padalinių vadovams ir darbuotojams dėl trūkumų šalinimo civilinės saugos srityje; dalyvauti Civilinės saugos departamento atliekamuose patikrinimuose; informuoti įmonės administraciją apie priimtus naujus teisės aktus civilinės saugos klausimais; atnaujinti Civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planą.

 

3.

Paskaitų vedimas civilinės saugos klausimais

 

LR Civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 4 punktas

Paskaitų vedimas atitinkamomis civilinės saugos temomis.

4.

Civilinės saugos evakuacijos planai

 

LR Civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 4 punktas

Ekstremalių situacijų atvejais žmonių evakuaciją organizuoti pagal parengtus ir matomose vietose iškabintus evakuacijos planus.